Zašto investirati u Novi Grad?

Novi Grad je mali grad sa velikim prirodnim i drugim potencijalima. Ova  veoma atraktivna investiciona lokacija u Bosni i Hercegovini,  nudi optimalna rješenja za sve potencijalne investitore.

Mi odgovaramo na sve upite i obezbijeđujemo informacije o mogućnostima i uslovima za investiranje u Novi Grad, te obezbijeđujemo podršku investitorima u cjelokupnom investicionom procesu, kao i postinvesticionu podršku.

Naš tim je posvećen svakom  ambicioznom investitoru!

Mi smo proaktivni i otvoreni za svaki oblik saradnje!

Spremni smo da dočekamo svakog od vas, da istražimo koliko možemo zajedno napredovati!

Geostrateški položaj i saobraćajna povezanost

Granica sa Evropskom Unijom, dostupnost i dobra povezanost sa glavnim drumskim i  željezničkim putnim pravcima, kao i sa aerodromima, riječnim i morskim lukama.

Institucionalna podrška i proaktivna i fleksibilna administracija

Novi Grad je mali grad, ali posjeduje svu potrebnu infrastrukturu i sisteme, koji ovaj mali grad čini dostupnijim i fleksibilnijim u poređenju sa većim gradovima.

Prirodni resursi

Rijeke, šume, zemljište, čista voda i vazduh, rude i minerali

Podsticajna poreska politika i pristup međunarodnom tržištu

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najmanji u regionu – 17%

KARAKTERISTIKE LOKALNE PRIVREDE

Poslovni subjekti

145 aktivnih privrednih društava:
Prerađivačka industrija:45 preduzeća
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala: 30 preduzeća
Saobraćaj i skladištenje: 19 preduzeća
Djelatnosti pružanja usluga smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 2 preduzeća
Ostale uslužne djelatnosti: 3 preduzeća
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti: 7 preduzeća
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov: 9 preduzeća
Građevinarstvo: 5 preduzeća
Poslovanje nekretninama:2 preduzeća
Vađenje ruda i kamena: 2 preduzeća
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom: 3 preduzeća
Ostali: 13 preduzeća