Rukvodilac jedinice za internu reviziju: Branislav Dmitrašinović
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
Sprat I, kancelarija br: 21
e-mail: 

telefon: 052/720-450 (lokal: 104); faks: 052/720-901

Jedinica za internu reviziju je posebna organizaciona jedinica Opštinske uprave Opštine Novi Grad, koja je organizaciono i funkcionalno neposredno odgovorna Načelniku opštine, a uspostavlja se radi davanja objektivnog stručnog mišljenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u cilju unapređenja poslovanja Opštine Novi Grad

Jedinica za internu reviziju obavlja poslove sistematičnog i disciplinovanog pristupa i procjene upravljanja rizikom i internih kontrola, procjene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu:

  • identifikovanja, procjene i upravljanja rizikom,
  • usaglašenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima,
  • tačnosti, pouzdanosti i potpunosti finansijskih i drugih poslovnih informacija,
  • efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja,
  • zaštiti sredstava i informacija, i
  • davanja preporuka subjektu za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se stručni poslovi iz oblasti interne revizije u javnom sektoru, u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 91/16), Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije, utvrđenim od IIA i propisima kojima je uređena interna revizija u Republici Srpskoj. Poslovi interne revizije obuhvataju procjenu rizika, planiranje revizije, obavljanje revizije, izvještavanje i praćenje sprovođenja datih preporuka.

Jedinica za internu reviziju vrši reviziju svih programa, aktivnosti i procesa u Opštinskoj upravi opštine, kao i u subjektima nižeg nivoa potrošnje u okviru subjekta (korisnici sredstava budžeta opštine), a koji ne ispunjavaju kriterijume za uspostavljanje samostalne Jedinice za internu reviziju.

Jedinica za internu reviziju vrši reviziju na osnovu: strateškog plana, godišnjeg plana i plana pojedinačne revizije.

Radom Jedinice za internu reviziju rukovodi rukovodilac jedinice za internu reviziju. Rukovodilac jedinice za internu reviziju obavlja poslove organizacije i rada interne revizije i odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Jedinici interne revizije. Jedinica za internu reviziju nije odgovorna i ne vrši poslove koji nisu u okviru poslova interne revizije.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u jedinici za internu reviziju uređuje se Odlukom o osnivanju Opštinske uprave Opštine Novi Grad i u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, koji donosi Načelnik Opštine. Sredstva za rad jedinice za reviziju se obezbjeđuju u budžetu opštine Novi Grad.

U svom radu Jedinica za internu reviziju je dužna da sprovodi i sve ostale propise koji su definisani članom 58. Zakona o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i to: Okvirna povelja interne revizije (Službeni glasnik RS broj 24/17), Kodeks profesionalne etike za interne revizore (Službeni glasnik RS broj 24/17), Međunarodne standarde profesionalne prakse interne revizije, Uputstvo za interne revizore u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 84/17), Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije (Službeni glasnik RS broj 96/17), Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor u javnom sektoru (Službeni glasnik RS broj 88/18).

Dokumenti:

Dodatne informacije o funkcionisanju internih revizija dostupne su na sajtovima:

Print