Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite : Mirko Lukić
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad

e-mail:mirko.lukic@opstina-novigrad.com

telefon: 052/753-995; Faks: 052/720-901

Civilna zaštita je planski organizovan dio sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća koja obuhvata organizovanje, pripremanje i učešće građana, preduzeća i drugih pravnih lica i profesionalnih službi, organizacija i udruženja na zaštiti i spašavanju lјudi, materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, drugih nesreća većih razmjera i ratnih dejstava. Civilna zaštita i druge djelatnosti zaštite od prirodnih i drugih nesreća su humanitarne i ne vojne prirode.

 U okviru poslova Civilne zaštite obavlјaju se stručni, upravni i drugi poslovi i zadaci kao što su: 

 • Izrada procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine,
 • Priprema i izrada Programa za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine,
 • Izrada Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće,
 • Priprema Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja,
 • Organizovanje, praćenje i izvođenje realizacije obuke građana na obavlјanju lične i uzajamne pomoći,
 • Organizovanje i koordinacija sprovođenja mjera civilne zaštite, predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugo,
 • Koordinacija djelovanja subjekata od značaja za zaštitu i spasavanja u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine,
 • Vođenje evidencije pripadnika civilne zaštite i  njihovo raspoređivanje u jedinice civilne zaštite i za povjerenike civilne zaštite,
 • Vođenje evidencije materijalnih sredstava građana, privrednih društava, organizacija i službi koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite,
 • Učestvovanje u nabavci sredstava i opreme za zaštitu i spasavanje za potrebe jedinica i timova civilne zaštite i građana, te vodi brigu o njihovoj ispravnosti,  čuvanju i upotrebi,
 • Davanje stručnih uputstava građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima zaštite i spasavanja,
 • Podnošenje redovnih izvještaja o radu Načelniku opštine,
 • Podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu direktoru Republičke uprave CZ,
 • Prikuplјanje podataka, organizacija i koordinacija poslova deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata,
 • Organizovanje poslova osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja,
 • Vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova iz oblasti civilne zaštite, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima. 

Postoji mogućnost za dostavlјanje i dokumenata koji su važnosti iz oblasti civilne zaštite za područje opštine Novi Grad kao što su: 

-Procjena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području opštine

-Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja

Operativni Planovi provođenja Planova aktivnosti: požar,poplava, zemlјotres, snijeg i snježne padavine.

Print