Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove: Duška Đurđević, diplomirani prostorni planer
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 42
e-mail: duska.zgonjanin@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-468 (lokal:137); faks: 052/720-901

 • stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova;
 • sprovodi urbanistički plan kao i ostalu prostorno plansku dokumentaciju;
 • sprovodi javne rasprave o regulacionim planovima i planskoj dokumentaciji;
 • vrši izradu projektnih zadataka za sva projektovanja za potrebe Opštine;
 • utvrđuje lokacijske uslove;
 • izdaje odobrenja za građenje;
 • vodi evidencije o urbanističkim i regulacionim planovima i organizuje njihovo čuvanje;
 • organizuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole izgrađenih objekata;vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;
 • obavlјa poslove vezane za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta;
 • utvrđuje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta;
 • vodi evidenciju imovine Opštine i pripremu dokumentacije o uknjižavanju prava raspolaganja na imovini Opštine;
 • priprema dokaze za uknjiženje prava raspolaganja na imovini Opštine;
 • provodi Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave;
 • vodi poslove dodjele i davanja u zakup gradskog građevinskog i polјoprivrednog zemlјišta kao i pribavlјanja zemlјišta za potrebe Opštine;
 • radi na izradi programa, izvještaja i informacija o uređenju i korištenju građevinskog zemlјišta;
 • kontroliše zakonitost korištenja stanova u državnoj svojini pri dodjeli, zamjeni i otkupu stanova;
 • vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija);
 • prati način i organizaciju: javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području Opštine, taksi prevoza, prevoza zaprežnim vozilima i korištenje parking prostora;
 • prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti puteva;
 • obavlјa poslove u vezi razvrstavanja, upravlјanja, izgradnje, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području Opštine; vrši nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica;
 • izrađuje prijedlog plana lјetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva;
 • daje prijedloge: za sanaciju odrona, klizišta i mostova, rekonstrukciju puteva i ulica, izgradnju puteva, ulica, mostova, potpornih i obložnih zidova;
 • vrši i druge poslove iz oblasti izgradnje i održavanja puteva;
 • priprema podatake za izradu studija,tehničke dokumentacije, tender dokumentacije i investicionih planova iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši izradu programa, izvještaja i informacija o zajedničkoj i individualnoj komunalnoj potrošnji;
 • radi prednacrt odluka koje regulišu individualnu i zajedničku komunalnu potrošnju;
 • rješava problematikuu oblasti zaštite životne sredine;
 • predlaže obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava za realizaciju programa zaštite životne sredine u budžetu Opštine;
 • vrši ostale poslove u vezi zaštite životne sredine.

Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje

Šef Odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje: Siniša Oljača, diplomirani inženjer arhitekture
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 43
e-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-468 (lokal:132); faks: 052/720-901

Zahtjevi:

Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine

Šef Odsjeka za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine: Milan Marinčić, diplomirani pravnik
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 43
e-mail: milan.marincic@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-468 (lokal:132); faks: 052/720-901

Print