Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
Sprat I, kancelarija br: 16
e-mail: info@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-454 (lokal: 122); faks: 052/720-901

Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću :

 • priprema saopštenja i obavještenja Načelnika Opštine, Opštinske uprave i Skupštine Opštine;
 • uređuje i lektoriše informacije za web stranicu Opštine;
 • vrši prikupljanje podataka od opštinskih odjeljenja, odsjeka i službi u svrhu informisanja javnosti;
 • priprema i realizuje projekte o ispitivanju javnog mnenja;
 • izrađuje planove promocije aktivnosti Načelnika Opštine, Opštinske uprave i Skupštine Opštine;
 • obezbjeđuje foto, video i audio zapise od značaja za Opštinu;
 • priprema izdavanje publikacija, brošura, biltena, vodiča, uputstava i sl.;
 • omogućava i pomaže zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da ostvare pravo pristupa informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama;
 • učestvuje na javnim tribinama i konferencijama za štampu u cilju promovisanja lokalnih programskih ciljeva;
 • utiče na poboljšanje komunikacije između građana i organa lokalne samouprave;
 • održava kontakte sa lokalnim i drugim medijima, vladinim i nevladinim organizacijama;
 • prati rad sjednica Skupštine Opštine;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Opštine

Ovim zakonom se olakšava i promoviše, u najvećoj mjeri, i bez odlaganja objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj prihvatljivoj cjeni.

Print