Ustanova zdravstvene zaštite

Dom zdravlja Novi Grad
Ulica Mladena Stojanovića 3, Novi Grad,

+387 52 752-231

Primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva opštine Novi Grad organizuje i vodi JZU „Dom zdravlјa“ Novi Grad. Dom zdravlјa Novi grad pruža zdravstvenu zaštitu i stanovništvu susjednih opština Krupa na Uni i Kostajnica. U Domu zdravlјa primarna zdravstvena zaštita se organizuje po modelu porodične medicine, putem 13 timova. Rad ambulanti porodične medicine organizovan je u sjedištu ustanove, u zgradi Porodične medicine u Novom Gradu, a 4 ambulante se nalaze u MZ Donji Agići, MZ Mala Novska Rujiška, MZ Dobrlјin i MZ Svodna.

Medicinske službe, centri i ambulante

Službe:
 • Služba porodične medicine
 • Služba higijensko – epidemioloških poslova i imunizacije
 • Služba laboratorijske dijagnostike
 • Služba radiološke i ultrazvučne dijagnostike
 • Služba RTG i UZ
 • Služba hitne medicinske pomoći i hitni sanitetski prevoz
 • Služba za konsultivno specijalističku zaštitu
 • Pedijatrijska služba
Centri:
 • Centar za mentalno zdravlje
 • Centar za bazičnu rehabilitaciju
Ambulante:
 • Ambulanta za specijalističke konsultativne preglede
 • Ginekološka ambulanta
 • Ambulanta za plućne bolesti i ATD
 • Hirurška ambulanta
 • Oftamološka
 • Neurološka
 • ORL ambulanta
 • 3 stomatološke ambulante i ortodoncija
Laboratorije:
 • Stomatološka laboratorija,
 • Hematološka laboratorija

U cilјu obezbjeđivanja dostupnosti konsultativno-specijalističkih usluga pacijentima obezbjeđen je i dolazak specijalista – interniste, ortopeda, opšteg hirurga, urologa, neurologa, oftamologa i specijaliste ORL. Zdravstvenu zaštitu stanovništvu pružaju i privatne specijalističke ambulante: 1 ginekološka ambulanta, 4 privatne stomatološke ambulante, 1 ambulanta interne medicine, 1 specijalistička ambulanta medicine rada, te 1 privatna laboratorija. Privatna specijalistička ginekološka ambulanta, na osnovu ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pruža specijalističke usluge pacijentima na teret Fonda.

Referentna bolnička ustanova Doma zdravlјa Novi Grad je JZU Opšta bolnica „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru.


Ustanova socijalne zaštite

JU Centar za socijalni rad
Karađorđa Petrovića 73, Novi Grad 79220
+387 52 720-420

Sistem socijalne zaštite na području opštine Novi Grad organizovan je kroz ustanove socijalne zaštite JU „Centar za socijalni rad“, sa organizacionom jedinicom Socijalno pedagoška zajednica u naselјu Mlakve kao i kroz rad JU ,,Dom za starija lica“ u Devetacima. Centar za socijalni rad koristi poslovne prostorije u Novom Gradu kao i prostor u naselјu Mlakve za pružanje usluga zbrinjavanja djece bez
adekvatnog roditelјskog staranja. Dom za starija lica u Devetacima je 2019. godine potpuno obnovlјen i rekonstruisan te ispunjava sve zakonom propisane uslove za rad i brigu o starijim licima. Trenutan kapacitet Doma za starija lica iznosi 24 kreveta, a s obzirom na demografsku strukturu stanovništva, potrebno je planirati proširenje kapaciteta za brigu o starima.

Print