Kontakt: Duška Đurđević, načelnik odjeljenja,
III sprat ,kancelarija br: 42
tel: 052/720-468, e-mail: duska.zgonjanin@opstina-novigrad.com

Prema Statutu Opštine Novi Grad (Službeni glasnik Opštine Novi Grad broj 2/17) samostalne nadležnosti Opštine Novi Grad, između ostalog, obuhvataju i uređenje i obezbjeđenje obavlјanja komunalnih djelatnosti: proizvodnju i isporuku vode, gasa, toplotne energije, javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju, prečišćavanje i odvodnja otpadnih voda, pogrebnu djelatnost, održavanje uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naselјenim mjestima, odvođenje atmosferskih voda i drugih voda sa javnih površina, čišćenje javnih površina u naselјenim mjestima i druge komunalne djelatnosti, u skladu sa Zakonom. Komunalnim djelatnostima, u smislu Odluke o komunalnim djelatnostima opštine Novi Grad (Službeni glasnik Opštine Novi Grad broj 2/22) smatraju se proizvodnja i isporuka komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga koji su nezamjenjiv uslov života i rada fizičkih i pravnih lica i drugih subjekata, a za koje je opština Novi Grad dužna da obezbijedi kvalitet, obim, dostupnost i kontinuitet u skladu sa zakonskim obavezama i raspoloživim sredstvima, kao i nadzor nad njihovim obavlјanjem.

Kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa smatraju se:

a) djelatnosti individualne komunalne potrošnje:

1. Proizvodnja i isporuka pitke vode,
2. Prečišćavanje i odvodnja otpadnih voda,
3. Održavanje čistoće, prikuplјanje i odlaganje komunalnog otpada,
4. Tržnička djelatnost,
5. Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva,
6. Upravlјanje javnim prostorima za parkiranje vozila,
7. Dimnjačarska djelatnost, 8. Javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju i taksi služba,

b) djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje:

9. Odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina,
10. Održavanje gradskog groblјa,
11. Čišćenje javnih površina i održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina,
12. Čišćenje javnih površina u naselјenim mjestima,
13. Održavanje javnih saobraćajnih površina u naselјenim mjestima,
14. Javna rasvjeta,
15. Djelatnost zoohigijene sa preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom,
16. Uređenje grada za praznične dane.

Sredstva za obavlјanje komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju se iz cijene komunalnih usluga. Sredstva za obavlјanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se iz budžeta jedinice lokalne samouprave po osnovu prihoda ostvarenih iz: komunalne naknade, dijela naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, dijela prihoda od poreza na nepokretnosti i dijela naknada za date koncesije.

Odsjek za za inspekcijske poslove i komunalnu policiju
Šef odsjeka: Danka Bundalo Trninić
Prizemlje,kancelarija br: 2
Tel: 052/720-464

email danka.bt@opstina-novigrad.com

Komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, odluka, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih posebnim zakonom vrši Komunalna policija opštine Novi Grad.

Osnovna (pretežna) djelatnost: 38.11 Prikuplјanje neopasnog otpada

Adresa:  Ulica Nјegoševa broj 32 A, Novi Grad
Direktor: Zoran Mijatović
Telefon: 052/751-663

E-mail: kp.komus@yahoo.com

Print