Šta je građevinska dozvola?

Rješenje o građevinskoj dozvoli je upravni akt na osnovu kojega se može pristupiti izgradnji, dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekta. Prije podnošenja zahtjeva za dobijanje rješenja o građevinskoj dozvoli neophodno je, na osnovu urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova izraditi glavni projekat.

Podnošenјe zahtjeva

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole potrebno je priložiti:

 • Lokacijski uslovi (kopija),
 • Tehnička dokumentacija- glavni projekat, 3 primjerka (original),
 •  Dokaz o pravu svojine, odnosno o pravu korišćenja zemlјišta (ne stariji od 6 mjeseci) (Izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, ZK izvadak, Posjedovni list, Ugovor ili Odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora),
 • Protivpožarnu saglasnost na lokaciju (original),
 • Vodnu saglasnosnost (original),
 • Ekološku saglasnost(kopija),
 • Saglasnost za priklјučak na magistralni ili regionalni put (kopija),
 • Polјoprivrednu saglasnost (kopija),
 • Saglasnost Želјeznica RS (original),
 • Saglasnost za zaštitu od elektromagnetnih polјa (za antenske stubove operativne mobilne telefonije, predajnike itd.) (original),
 • Izvještaj o kontroli tehničke dokumentacije, (kopija)
 • Dokaz o uplati takse na Rješenje za građevinsku dozvolu -plaća se po predračunskoj vrijednosti objekta, i to do 50.000,00 KM: 35,00 KM od 50.000,00 KM-100.000,00 KM: 50,00 KM i preko 100.000,00 KM: 0,5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od 5.000,00 KM,
 • Dokaz o uplati naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture – (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta)- plaća se nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvrši obračun visine naknade , (original),
 • Poreska kartica(original).

Rok za rješavanje potpunog predmeta je 18 dana.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od tri godine od dana izvršnosti, ne otpočne sa radovima.Obrazac zahtjeva je dostupan na šalteru 4. Info-pulta ili na linku OVDJE


Izdavanјe građevinske dozvole

Rješenje o građevinskoj dozvoli se daje za potrebe izgradnje cijelog objekta i dijela objekta koji čini tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu.

Rješenje o građevinskoj dozvoli donosi se u roku od 18 dana od dana kada zahtjev bude u potpunosti kompletiran.

Rješenje o građevinskoj dozvoli prestaje da važi ako seu roku od 3 godine od dana izvršnosti, ne otpočne sa radovima.  Početak izvođenja radova mora se prijaviti građevinskoj inspekciji 8 dana prije početka istih.

O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ODLUČUJU NADLEŽNI ORGANI 15 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTJEVA UZ KOJI JE PRILOŽENA PROPISANA DOKUMENTACIJA.

Od lokacije do upotrebne dozvole u 14 koraka:

KORAK 1. UVID U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU

KORAK 2. LOKACIJSKI USLOVI 

KORAK 3. RJEŠAVANJE IMOVINSKIH ODNOSA 

KORAK 4. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

KORAK 5. REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

KORAK 6. PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI 

KORAK 7. EKOLOŠKA DOZVOLA 

KORAK 8. RJEŠENJE O NAKNADAMA 

KORAK 9. RJEŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 

KORAK 10. PRIPREMA GRADILIŠTA 

KORAK 11. ISKOLČAVANJE OBJEKTA

KORAK 12. PRIJAVA GRADILIŠTA 

KORAK 13. TEHNIČKI PREGLED I UPOTREBNA DOZVOLA 

KORAK 14. UKNJIŽBA OBJEKTA


Vodiči


Spiskovi izdatih građevinskih dozvola


Administrativni postupci u oblasti prostornog uređenja

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Manja organizaciona jedinica Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Duška Đurđević
Tel: 052-720-908
E-mail: duskazgonjanin@yohoo.com
Radno vrijeme: radnim danom od 07.00 do 15.00 časova
Svrha administrativnog postupka Organ na pismeni zahtjev stranke, nakon provjere da li su uz zahtjev priloženi odgovarajući dokazi, na osnovu zakona, propisa i dokumenata prostornog uređenja izdaje lokacijske uslove-tehnički stručni dokument koji određuju uslove za projektovanje i građenje.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse /naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa 20 KM (taksena markica ili uplata na žiro račun) Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5620070000514931 NLB banka Opština:011 Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225 ? Nova banka Opština:011 722121 Budžet.org. 9999999
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva Informacija Ime/naziv pravnog lica Prezime/odgovorno lice JMBG/JIB Adresa/sjedište ili kontakt adresa Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lična karta Policijska stanica Kopija
Urbanističko-tehnički uslovi Ovlašteno pravno lice za izradu prostorno-planske dokumentacije Original
Stručno mičljenje ako nema sprovedenog dokumenta prostornog uređenja Nadležni organ Original
Kopiju katastarskog plana sa identifikacijom(ne stariji od 6 mjeseci)ili ažurna geodetska podloga za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Original
Opis objekta (horizontalni i vertikalni gabarit,namjena objekta ili idejno rješenje) Ovlaštena projektantska kuća Original
Saglasnost na lokaciju objekta (elektro, komunalna,protivpožarna, vodoprivredne smjernice?.) Nadležni organ Original
Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja nad zemljištem za objekte iz člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju.(drvarnice, garaže,nadstrešnice,staklenici,tende,reklamni panoi,septičke jame,kontejneri?.) -ne stariji od 6 mjeseci? Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Original
Dokaz o uplati naknade za troškove vođenja upravnog postupka Banka Original
Poreska kartica Poreska uprava Original
Opštinska administrativna taksa u iznosu od 20,00 KM Opština Novi Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obavještenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova
Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Manja organizaciona jedinica Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Siniša Oljača
Tel: 052-720-908
E-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com
Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova
Svrha administrativnog postupka Izdavanje građevinske dozvole
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa na rješenje za građevinsku dozvolu se plaća po predračunskoj vrijednosti objekta Iznos naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture jednokratna renta i naknada za ure?enje gradskog građevinskog zemlji?ta se plaća nakon što Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove izvrši obračun visine naknade ? KM (taksena markica ili uplata na žiro račun) Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5620070000514931 NLB banka Opština:011 Primalac: Bud?žet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225 – Nova banka Opština:011 722121 Budžet.org.:9999999
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva Informacija Ime/naziv pravnog lica Prezime/odgovorno lice JMB/JIB Adresa stanovanja/sjedište ili kontakt adresa Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lokacijski uslovi Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija
Tehnička dokumentacija-projekat x3 Ovlaštena projektantska kuća Original
Dokaz o pravu svojine,odnosno o pravu korištenja zemljišta (ne stariji od 6 mjeseci) ZK kancelarija, ugovor sačinjen i obrađen od strane notara Kopija
Protivpožarna saglasnost na lokaciju SJB Prijedor Original
Vodna saglasnost Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija
Saglasnost za priključak na magistralni ili regionalni put Putevi RS Kopija
Poljoprivredna saglasnost Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Kopija
Saglasnost željeznica RS ŽRS Original
Saglasnost za zaŠtitu od elektromagnetnih polja(za antenske stubove operativne mobilne telefonije,predajnike itd.) Ministarsatvo zdravlJa i socijalne zaŠtite RS Original
Izvještaj o kontroli tehničke dokumentacije Ovlaštena projektantska kuća Kopija
Dokaz o uplati naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta) Banka Original
Poreska kartica Poreska uprava Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
Manja organizaciona jedinica Odsjek za poljoprivredu
Djelatnost(i) Privreda, poljoprivredna i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dušan Vujanović
Tel: 052-720-456
E-mail: dusan.vujanovic@opstina-novigrad.com
Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova
Svrha administrativnog postupka Poljoprivredna saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno omogućava stranci pribavljanje građevinske dozvole
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018) Zakon o polljoprivrednom zemljištu (“Sl. glasnik RS”, br. 93/06, 86/07 14/10, 5/12, 58/19, 119/21 i 106/22), Odluka o utvrđivanju katastarskog prihoda od zemljišta na teritoriji Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 28/13)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa na rješenje za gra?đevinsku dozvolu se plaća po predračunskoj vrijednosti objekta 10 KM (taksena markica ili uplata na žiro račun) Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5620070000514931 NLB banka Opština:011 Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225 – Nova banka Opština:011 722121 Budžet.org. 9999999
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva Informacija Ime (ime oca) i prezime Adresa Broj telefona JMBG/JIB Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lična karta Policijska stanica Kopija
Lokacijski uslovi (urbanistička saglasnost) Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija
Prepis posjedovnog lista Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Kopija
ZK izvadak Zemljišnoknjižna kancelarija Original
Kopija katastarskog plana Republi?ka uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Original
Poreska kartica Poreska uprava Original
Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva APIF Kopija
Dokaz o uplati 10.00 KM op?tinske administrativne takse Opština Novi Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obavještenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Zahtjev za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište
Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Manja organizaciona jedinica Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine
Djelatnost(i) Građvinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi; Ekologija
Kontakt podaci nadležnog službenika
Aleksandra Đurić
Tel: 052-720-908
E-mail: djuric.aca23@gmail.com
Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova
Svrha administrativnog postupka Zaštita životne sredine i uspostava monitoringa prilikom izgradnje i kasnije eksploatacije objekta
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 71/2012, 79/2015 i 70/2020), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018), Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 111/13, 106/15, 16/18 , 70/20 i 63/21), Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12), Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (“Sl. glasnik RS”, br. 68/01) Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola (“Sl. glasnik RS”, br. 28/13, 104/17) Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12) Pravilnik o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa na rješenje za 1.Odobravanje Plana aktivnosti 2.Izdavanje ekološke dozvole 1. 50,00 KM 2. 100,00 KM (taksena markica ili uplata na žiro račun) Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5620070000514931 NLB banka Opština:011 Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225 – Nova banka Opština:011 722121 Budžet.org.9999999
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva Informacija Ime i prezime Ime jednog roditel?a Naziv firme Sjedište firme Adresa stanovanja ili kontakt adresa JMBG JIB Broj lične karte i organ koji je izdao Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Plan aktivnosti Ovlaštena organizacija za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine Original
Ovjerena izjava prilikom obnove ekološke dozvole Original Op?tina
Rješenje o registraciji preduzeća ili djelatnosti Nadležni organ za registraciju Kopija
Rješenje o prihvatanju Plana aktivnosti (za nove i izgrađene objekte) Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno- komunalne djelatnosti Kopija
Dokazi za izdavanje ekološke dozvole -Projektna dokumentacija (za nove i izgrađene objekte) Ovlaštena projektantska kuća Original
Poreska kartica Poreska uprava Original
Dokaz o uplati 50,00 KM takse za odobravanje plana aktivnosti Opština Novi Grad Original
Dokaz o uplati 100,00 KM takse za izdavanje ekološke dozvole Opština Novi Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obavještenje 30 dana od podnošenja zahtjeva na internet stranici opštine i oglasnoj tabli
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Zahtjev za prihvatanje Plana aktivnosti – Izdavanje ekološke dozvole
Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Manja organizaciona jedinica Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Siniša Oljača
Tel: 052/720-908
E-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com
Radno vrijeme: radnim danom od 07.00 do 15.00 časova
Svrha administrativnog postupka Prije početka građenja, na pismeni zahtjev stranke, vrši se prenošenje vanjskog oblika projektovanog objekta na teren u okviru građevinske parcele, odnosno prenošenje ose trase infrastrukture, i o tome se sačinjava zapisnik, u cilju početka izvođenja građevinskih radova.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o uređenju prostora i gra?đenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa 30,00 KM (taksena markica ili uplata na žiro račun) Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5620070000514931 NLB banka Opština:011 Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun:5550070122525225 – Nova banka Opština:011 722121 Budžet.org.9999999
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva Informacija Ime/naziv pravnog lica Prezime/odgovorno lice JMBG/JIB Adresa/sjedište ili kontakt adresa Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lokacijski uslovi Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Original
Odobrenje za građenje Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija
Poreska kartica Poreska uprava Original
Dokaz o uplati 30,00 KM takse za odobravanje plana aktivnosti Opština Novi Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obavještenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Zahtjev za iskolčavanje objekta
Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za prostorno urečenje i stambeno-komunalne poslove
Manja organizaciona jedinica Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Siniša Oljača
Tel: 052/720-908
E-mail: sinisa.oljaca@opstina-novigrad.com
Radno vrijeme: radnim danom od 07.00 do 15.00 časova
Svrha administrativnog postupka Tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o uređenju prostora i građenju (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2013, 106/2015, i 84/2019)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknade Iznos takse / naknade (KM) Broj računa za uplatu Vrsta prihoda
Opštinska administrativna taksa 100,00 KM (taksena markica ili uplata na žiro račun) Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5620070000514931 NLB banka Opština:011 Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225 – Nova banka Opština:011 722121 Budžet.org. 9999999
Uplata naknade Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225, Nova banka Opština:011 722521 Budžet.org. 0011160
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva Informacija Ime/naziv pravnog lica Prezime/odgovorno lice JMBG/JIB Adresa/sjedište ili kontakt adresa Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Građevinska dozvola Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija
Projekat, tehnička dokumentacija Ovlaštena projektantska firma Original
Vodna dozvola Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Kopija
Geodetski snimak objekta/elaborat o izvršenom snimanju podzemnih instalacija Ovlaštena geodetska agencija/RUGIPP Original
Saglasnosti na izvedeno stanje Nadležno komunalno preduzeće Kopija
Izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za odrđavanje objekta Izvođač radova Original
Izvještaj nadzornog organa Imenovani nadzorni organ Original
Energetski sertifikat Nadležna ustanova Original
Poreska kartica Poreska uprava Original
Dokaz o uplati 100,00 KM takse Opština Original
Dokaz o uplati naknade Banka Primalac: Budžet opštine Novi Grad žiro račun: 5550070122525225 Vrsta prihoda:722521 Budžet.org. 0011160 Kopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obavještenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Obrasci / zahtjevi


Važno je znati još i…

Iznos takse na Rješenje za građevinsku dozvolu plaća se po predračunskoj vrijednosti objekta.

Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta) se plaća nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvrši obračun visine naknade

Građevinska dozvola nije potrebna za pomoćne objekte, privremene objekte za potrebe sajmova, za uređenje parcele individualnog stambenog objekta (staze, platoi, vrtni bazeni, ograde, vrtno ognjište …), postavlјanje plastenika, konzolne tende, kao ni za radove na adaptaciji objekata i sl.

Set dokumenata za investitore:

Kontakt

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Adresa: Petra Kočića 2
Telefon: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com

Print