Na osnovu člana 22. stav 1. tačka b) alineja 6. i 44. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 59. stav 1. tačka 10. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 64. i člana 86. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj: 2/17) i tačke IV Odluke o formiranju Opštinskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj: 4/13), Načelnik Opštine Novi Grad donosi ODLUKU o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik opštine Novi Grad” broj 1/22)

Print