Plan integriteta (Službeni glasnik opštine Novi Grad” broj 14/17) je interni preventivni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja integriteta u okviru institucije kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti institucije rizicima. Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke. Osnovna svrha planova integriteta je uspostavljanje i poboljšanje, odnosno unapređenje institucija.

U skladu sa uputstvom (“Službeni glasnik opštine Novi Grad” broj 15/17) regulišu se pitanja podnošenja i primanja prijave korupcije, postupanje sa prijavom korupcije, zaštita prava prijavioca korupcije, prava i obaveze Načelnika Opštine i zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad u vezi sa prijavom korupcije i druga pitanja koja su od značaja za prijavu korupcije i zaštitu prava prijavioca korupcije u Opštinskoj upravi.

Prijava može da se podnese:

  • putem redovne pošte na adresu Opštine Novi Grad,
  • putem elektronske pošte na službenu mejl adresu Načelnika Opštine,
  • usmeno na zapisnik kod ovlašćenog lica u Opštinskoj upravi.

ONLINE PRIJAVA KORUPCIJE

Aplikacija je namjenjena za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti u radu javne uprave u cilju:

  •  sprečavanja i suzbijanja koruptivnog djelovanja
  •  jačanja sistema unutrašnje kontrole, disciplinskih postupaka i revizije (interne i eksterne) u javnom sektoru
  •  unapređenja saradnje svih institucija (represivnih i preventivnih) koje su nadležne da postupaju po prijavama korupcije
  •  podizanja nivoa antikoruptivne kulture.
Print