Šef Kabineta načelnika: Nenad Drljača,
Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad
Sprat I, kancelarija br: 16
e-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-454 (lokal: 122); faks: 052/720-901

Šef kabineta načelnika Opštine :
 • obavlјa stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Načelnika Opštine;
 • koordinira rad Administrativne službe;
 • pruža stručnu pomoć u izradi akata, obradi zahtjeva i drugih podnesaka stranaka i organizacija upućenih Načelniku Opštine;
 • organizuje sastanke i obavlјa druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika Opštine;
 • učestvuje u pripremi materijalaza sjednice Skupštine opštine za koje je predlagač Načelnik Opštine;
 • obavlјa i druge stručne, organizacione i tehničke poslove vezane za rad i nadležnost Načelnika Opštine;
 • nadgleda da li su sve aktivnosti implementirane u okviru zadatih vremenskih rokova;
 • obavlјa i ostale poslove koje mu naloži Načelnik Opštine.

Za svoj rad odgovoran je Načelniku Opštine kojem podnosi izvještaj o radu.

Kabinet načelnika opštine, iz okvira lokalnog ekonomskog razvoja, ima koordinišuću ulogu u pripremi i implementaciji razvojnih projekata opštine, priprema finansijsku konstrukciju razvojnih projekata, uspostavlјa kontakte i kontinuirano radi na privlačenju novih investitora,  te pruža podršku postojećim investitorima.

 • Šef Kabineta Načelnika Opštine,
 • Stručni savjetnik za privredu i razvojne projekte,
 • Stručni savjetnik za zastupanje Opštine pred sudovima,
 • Stručni savjetnik za pravne poslove,
 • Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću,
 • Samostalni stručni saradnik za uspostavlјanje, sprovođenje i razvoj finanasijskog upravlјanja i kontrole,
 • Viši stručni saradnik za administrativno tehničke poslove.

Zahtjevi:

Print