Broj aktivnih preduzeća: 145 
Broj velikih preduzeća: 1
Broj malih i srednjih preduzeća: 30
Broj mikro preduzeća: 108
Broj aktivnih preduzeća: 433
Dominantni privredni sektori: drvoprerađivačka, tekstilna i prehrambena industrija, trgovina i ugostiteljstvo

Prirodni resursi

Resursi u korištenju:

Trenutno se na području opštine vrši eksploatacija gipsa, krečnjaka i dolomita putem rudnika „Japra“. Šumsko gazdinstvo „Pastirevo“  vrši eksploataciju drveta.  Ukupna površina pod šumama je 18 021 ha, što čini preko 40% ukupne površine opštine. Posječena bruto drvna masa lišćara iznosi 44 313 m3, a četinara 408 m3. Oraničnih  površina  ima ukupno 17 134 ha (od toga je 11 761 ha zasijanih površina, dok je  6 372 ha neobrađenih oranica).

Potencijalno iskoristivi resursi:

MRKI UGALJ Rezerve mrkog uglja u području Lješljana se procjenjuju na preko 22 milona tona, a rezerve bentonita na preko 6,5 miliona tona. U toku su istražni radovi DOO „Privredni preporod“ Banja Luka, na potvrđivanju rezervi mrkog uglja i bentonita.

GIPS-ANHIDRIT Gips se uglavnom koristi kao dodatak proizvodnje cementa. Utvrđene rezerve u rudniku gipsa Petkovac i Derviši, udaljenosti 10 km od grada,  iznose oko  12,7 miliona tona. Potencijalne rezerve iznose 15 miliona tona. 

DOLOMIT I KREČNJAK Ukupno proračunate rezerve dolomita na osnovu istraženog terena u rudniku dolomita u Blatni iznose 54,5 milona tona. Potencijalne rezerveiznose 50 miliona tona.

KVARCNI PIJESAK Dokazane rezerve kvarcnog pijeska nalaze se na potezu Svodna-Brezičani i iznose nekoliko miliona tona. Osim u staklarskoj industriji kvarcni pijesak koristi se u cementnoj industriji, metalurgiji,livaonicama i sl. Rezerve kvarca iznose  2-3 mil. tona.

BARIT i ŽELJEZNA TROSKA Rezerve barita na ovim lokacijama su izražene u kategorijama: A+B=100000 t, C1=300000 t. Stepen istraženosti iznosi 25%. Na osnovu istraživanja procijenjene rezerve iznose milion tona što zajedno sa kategorisanim rezervama čini količinu od 1,4 miliona tona. 

UKRASNI KAMEN Uglavnom se radi o karbonskim krečnjacima sa različitim osobinama i organoleptičkim osobinama. Ukrasni kamen nije detaljnije istraživan, procijenjene količine se kreću oko 3 miliona tona. 

ŠLJUNAK I PIJESAK U RIJEKAMA SANA I UNA Na osnovu dugogodišnjeg praćenja utvrđen je godišnji prirast šljjunka u koritu Une i Sane. Na osnovu ovih pokazatelja iz korita Une kod Novog Grada se može izvaditi oko 115 000 m3 šljunka.

OLOVNO CINKOVNA RUDA Procjena je da se najperspektivnija ležišta nalaze u reonu Bulina glava-Stražbenica-Suhača i Donji Agići prema Miskoj glavi. Ispitivanja su pokazala da se radi o rudi sa sadržajem 4-7% olova i cinka i preko100 grama po toni srebra.

PITKA VODA Postoji određen broj izvorišta pitke vode koja bi se mogla iskoristiti u komercijalne svrhe. Postoji izvorište mineralne vode u Lješljanima, koje se takođe može iskoristiti i za koje su urađeni određeni infrastrukturni objekti kao i sva potrebna projektna dokumentacija.


Poljoprivredni sektor i prehrambena industrija

Ratarska proizvodnja

Na području naše opštine ratarska proizvodnja se odvija na oko 9.000 ha, a u strukturi zasijanih površina najzastupljenija kultura je kukuruz sa površinom od oko 2.100 ha, zatim slijede ječam i zob, pšenica, tritikal i  stočno krmno bilje. Ratarski proizvođači ostvaruju pravo na podsticaje putem opštinskih i republičkih podsticaja.

Povrtarska proizvodnja

Na području opštine Novi Grad povrće je zasijano na oko 1.500 ha. Najzastupljenije kulture koje se uzgajaju su paprika, pasulj, luk, krastavac, dinje, lubenica i krompir. Opština Novi Grad na osnovu ,,Pravilnika o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji” odobrava podsticajna sredstva za proizvodnju povrća na otvorenom.

Voćarska proizvodnja

Na području opštine Novi Grad procjenjena površina intezivnih zasada jabučastog voća je oko 18 ha (jabuka 10 ha i kruška 8 ha), a od koštičavog voća zastuplјena je šlјiva na 4,3 ha. Od jezgrastog voća na lјesku se odnosi 10 ha i orah 2 ha. Što se tiče jagodičastog voća saradnju sa firmom Prijedorčanka a.d. ostvarila su četiri proizvođača jagode. Od bobičastog voća interesantan je zasad aronije površine 3,6 ha, koji je sertifikovan kao organska proizvodnja, kao i zasad borovnice površine 0,2 ha. Pored Prijedorčanke a.d., firma „Unagro“ d.o.o. podigla je hladnjaču u Dobrlјinu za skladištenje i čuvanje voća kapaciteta 750 tona (pet komora po 150 tona)..

Stočarska proizvodnja

Najveći udio u prihodima polјoprivrednih gazdinstava ima proizvodnja mlijeka. Proizvodnja mlijeka se razvija prije svega zahvalјujući postojanju otkuplјivača i podsticajnim mjerama. U proteklom periodu od ekstenzivne proizvodnje i malih porodičnih farmi nastale su specijalizovane farme za proizvodnju sirovog mlijeka. Godišnje se na području opštine proizvede preko 4 mil. litara mlijeka.

Pčelarstvo

Pčelarstvo je jedna od najperspektivnijih grana polјoprivrede naše opštine s obzirom da klimatski i geografski uslovi opštine pogoduju organizovanju i razvoju pčelarstva. U evidenciji pčelara i pčelinjaka evidentirano je 73 pčelara i 3.836 košnica. Procjenjuje sa da prosječna godišnja proizvodnja meda na području opštine iznosi oko 40–50 tona.

Zadružni sektor

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge aktivno je 6 zadruga koje vrše poslovne aktivnosti u većem ili manjem obimu. Zadružni savez Republike Srpske posebnu saradnju održava sa PZ ,,Agro Japra” iz Donjih Agića  koja je poslovno aktivna i posluje u skladu sa zadružnim principima.

PZ ,, AGROJAPRA ” i  zadružni brend “IZVOR”

Zadruga PZ ,,AGRO JAPRA“, Donji Agići, je osnovana 2000. godine u cilju obnove i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, sopstvene prerade i plasmana na tržište, na bazi postojećih prirodnih resursa i lokalne nezaposlene radne snage, tj. održivog ruralnog razvoja Podgrmeča. Preduzeće zapošljava 29 radnika. Ova zadruga je u posljednjih godinu dana sprovela veoma intenzivne aktivnosti na polju unaprijeđenja vlastitog marketinga i brendiranja zadružnih proizvoda. Bitno je naglasiti kako su oni okosnica poslovnih aktivnosti “Agrojapre”, kao i osnova za rad svih uposlenika Zadruge i mnogih kooperanata, zbog čega je odluka o investiranju u marketing imala strateški značaj.

Od početka proizvodnje pa do danas, “Agrojapra” je uvijek koristila lokalno proizvedene sirovine. Svježa šljiva, jabuka, pšenica i druge vrste žitarica, bundevine i suncokretove sjemenke porijeklom su u najvećem dijelu sa šireg područja Podgrmeča, sa fokusom na opštinu Novi Grad. Zadružni brend zove se „Izvor“, a obuhvata preko deset različitih finalnih proizvoda, među kojima dominiraju hladno cijeđena ulja od suncokretovih i bundevinih sjemenki, domaća integralna brašna od pšenice, raži, heljde i kukuruza, podgrmečka suva šljiva, čips od jabuke, te domaće bundevine sjemenke.

Zadruga “Agrojapra” u vlastitoj pekari proizvodi hljeb i peciva za kupce u Novom Gradu, Prijedoru u Kostajnici. U sastavu zadruge su i poljoprivredna apoteka, benzinska pumpa, prodavnica mješovite robe, restoran i zadružni dom sa bibliotekom i etno-postavkom. Zadruga ima 254 člana, a od 29 zaposlenih u zadruzi radi 15 žena.

Više o PZ „Agrojapra“ i njenim proizvodima na linku facebook stranici. 

PZ „AGRONOVA“

Poljoprivredna zadruga  Agronova osnovana je prije dvije godine od strane šest poljoprivrednih proizvođača sa područja Blagaj Rijeke i okoline, opština Novi Grad. Za to vrijeme, Zadruga „Agronova“ je  uspjela organizovati respektabilnu proizvodnju pasulja sa svojim kooperantima i drugim proizvođačima. Pored toga, uspostavila je i otkup voća i povrća, prije svega jabuke, jagode, zatim paprike, luka, kupusa i drugih kultura. Radi isključivo sa lokalnim proizvođačima, pri čemu je područje djelovanja Zadruge i plasiranja zadružnih proizvoda na tržište prošireno i van granica opštine Novi Grad, prema Krupi na Uni, Prijedoru, Oštroj Luci, Kostajnici i Kozarskoj Dubici. Više o PZ “Agronova” na linku facebook stranici. 

Krajiški sir

Projekat  „Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad“ se odnosi na razvijanje prerađivačkih kapaciteta za tradicionalne mliječne proizvode i to prvenstveno sira, specifičnog za područje novskog Podgmečja i Potkozarja. Projekat je realizovan u periodu od  februara 2017.godine do aprila 2018.godine. Primarna ciljna grupa projekta bile su žene sa sela koje su već angažovane u proizvodnju sira i mliječnih proizvoda manjeg obima, a projektom su pokrenute 3 mini sirane sa dnevnom proizvodnjom sira do 10 kg, te su se stvorili uslovi za održivost i povećanje obima proizvodnje u budućnosti.

Projekat je finansiran sredstvima Opštine Novi Grad i sredstvima Finansijskog mehanizma za integrisani i održivi lokalni razvoj,  koji predstavlja zajedničku saradnju Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Mini sirane su dobile tri žene sa sela, koje su  prošle edukativni program i proširile ponudu novim vrstama mliječnih proizvoda i sireva. Osim mlijeka sa svojih farmi one otkupljuju mlijeko i od kooperantica iz svojih naselja. U cijeli projekat je uključeno devet žena i osigurano da svojim radom obezbjede prihode za sebe i svoje porodice.

Mljekare našeg projekta nude tržištu dovoljne količine pravog domaćeg sira, napravljenog po receptima naših predaka. Mladi krajiški sir, bez mnogo soli je idealan za djecu i mlade u periodu najintenzivnijeg rasta. Za ljubitelje bogate arome začina pripremili smo Krajiški sir sa mirođijama.

U okviru projekta nastala je stranica  www.krajiskisir.com , a proizvode iz ovih mini sirana možete pogledati i na  facebook stranici Krajiški sir.

Prehrambena industrija

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske poslove (APIF) u 2023. godini je bilo 3 privredna društva sa 71 radnikom i ukupnim prihodom od 24.453.765,00 KM. Po broju zaposlenih, učešće ovog sektora u ukupnom broju zaposlenih u privrednim društvima iznosio je 3,90 %. Po ostvarenom prihodu, učešće ovog sektora u ukupnom poslovanju iznosilo je 7,22 %.

Prema podacima iz Registra preduzetnika Odjelјenja za privredu i polјoprivredu, na području opštine Novi Grad na dan 31.12.2023. godine bilo je registrovano ukupno 11 preduzetnika iz oblasti prehrambene industrije

Prema podacima Spolјnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, učešće ukupnog uvoza prehrambenih proizvoda i pića u odnosu na ukupan uvoz opštine u 2023. godini  iznosio je 11,06 %. U 2023. godini nije bilo izvoza prehrambenih proizvoda.  

Dokumenti:

Sektor tekstila

Tekstilna industrija u opštini Novi Grad ima dugogodišnju tradiciju, kvalifikovanu radnu snagu, prepoznatljivost i mogućnost daljeg proširenja proizvodnih kapaciteta.

Karakteristike sektora:

11 privrednih društava
8 samostalnih preduzetnika
335 zaposlenih radnika
Ukupan godišnji prihod 5.524.219 KM
Izvozno orijentisana

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2019. godini  bili su: odjeća i pribor za odjeću – pleteni ili heklani proizvodi ( 18.647.212,00 KM) i Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kukičanih proizvoda  (3.376.580,00 KM) i dr. Partneri u izvozu bili su Italija, Njemačka, Slovenija i Hrvatska.

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2019. godini bili su: odjeća i pribor za odjeću – pleteni ili heklani proizvodi ( 13.289.537,00 KM), pleteni ili kukičani materijali ( 2.572.028,00 KM).  Najznačajnije zemlje  partneri u izvozu bile su Njemačka, Italija, Slovenija i Hrvatska.

Dokumenti:

Drvoprerađivački sektor

Drvoprerađivački sektor na području opštine ima dugu tradiciju.U periodu poslije drugog svjetskog rata drvna industrija je bila nosilac razvoja opštine zbog lako pristupačne i kvalitetne sirovine. Trenutno na području opštine posluju privredni subjekti čija je djelatnost pretežno primarna prerada drveta.

Osnovne prednosti ove industrijske grane su:

Visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga,
Kvalifikovanost i niski troškovi radne snage,
Geografski položaj koji omogućuje brzo reagovanje na tržišne i druge zahtjeve,
Značajni proizvodni kapaciteti teritorijalno dobro pozicionirani,
Proizvodna tradicija, industrijska kultura i dobar ugled u svijetu.

Karakteristike sektora:

19 privrednih društava
13 samostalnih preduzetnika
215 zaposlenih radnika
Ukupan godišnji prihod 18.605.024 KM
Izvozno orijentisana

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, učešće ukupnog izvoza drveta, drvnih proizvoda i sl. u odnosu na ukupan  izvoz opštine u 2023. godini  iznosio je 34,61%. Učešće ukupnog uvoza drveta , drvnih proizvoda i sl. u odnosu na ukupan ostvareni uvoz u 2023. godini iznosio je 0,37 % iz čega je vidlјivo da je ovaj sektor gotovo isklјučivo izvozno orjentisan.

Dokumenti:

Turizam

U prirodne potencijale opštine spadaju: termomineralni izvor Lješljani, rijeke Una i Sana, koje u Bosni i Hercegovini prednjače po ljepoti, sa pritokama na kojima se organizuju sportsko – rekreativne aktivnosti na vodi i razne manifestacije (najznačajnija je „Internacionalna Una regata lađom niz Unu“, prekogranični projekat BiH i Hrvatske, koja se održava od 2012. godine).

Izvor termomineralne vode Lješljani se nalazi na 211 metara nadmorske visine u potkozarskom dijelu opštine Novi Grad. Na području Lješljana se nalazi otvoreni bazen sa termo – mineralnom vodom i sedam objekata (restoran i šest bungalova). Izrađena je izvedbeno – projektna dokumentacija centralnog lječilišno – smještajnog objekat koja podrazumijeva ulaganja u zdravstveno terapijske sadržaje, smještajne kapacitete i dodatne objekte. 1990. godine je izvršeno istražno bušenje na dubini od 672 m i tom prilikom je pronađena visoko-alkalna termomineralna voda izdašnosti 10l/sec, temperature 31-330C. Sve fizičko-hemijske analize ove vode su pokazale da se radi o veoma rijetkom tipu vode. Odlikuje je visoka alkalnost i visoka mineralizacija što je svrstava u jedinstvenu vodu u Evropi.

U kulturno – istorijske potencijale opštine spadaju: Vijećnica (u čijem sastavu je i Zavičajni muzej), koja je registrovana kao nacionalni spomenik BiH , Narodna biblioteka, Spomenik Majci Partizanci, spomenik Cvijet Slobode i Gradski kej.  Posebno mjesto u galerijskoj zbirci zauzima legat Stojana Ćelića, a koji je 2005.godine proglašen nacionalnim kulturnim spomenikom.

U etno – socijalne potencijale opštine spadaju narodne igre, pjesme, običaji, nošnja, rukotvorine, domaći gastroproizvodi, stare autohtone kuće Potkozarja i Podgrmeča, PZ „Agrojapra“.

Više o turizmu u Novom Gradu na web stranici Turističke organizacije opštine Novi Grad i facebook stranici Turističke organizacije opštine Novi Grad. Smještajni kapaciteti


Print