Sjedište: Kej Vojvode Stepe br. 23, 79220 Novi Grad
Telefon: 066/349-660
E-mail: parkprirodeuna@yahoo.com
WEB: 

Osnivači JU Park prirode „Una“ Novi Grad su: Opština Novi Grad, Opština Krupa na Uni, Opština Kostajnica i Opština Kozarska Dubica.

Park prirode Una je pozicioniran na sjeverozapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, te se prostire na teritoriji opština Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica.

Zaštićeno područje zauzima ukupnu površinu od 2 772,60 hektara. Najniža nadmorska visina zauzima je 94 mvn, dok je najviša tačka na 135 mnv.

Na području Parka prirode dozvoljeno je selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogastava, kontrolisane intervencije i aktivnosti koje su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra

Područje odlikuju specifične geološke i hidrološke pojave kao i izuzetna biološka raznovrsnost koja se ispoljava kroz florističke, faunističke, i ekosistemske vrijednosti.

Dolina Une je od davnina poznata po pojavama velikih masa sedre (bigra). Čitavo korito Une je svojim uzdužnim profilom stepeničasto, što je baš i uslovljeno kaskadnim pojavama bigra koji se izmijenjuje s ravnim i mirnim dijelovima toka. Prema Matoničkinu i Pavletiću (1963) u rijeci Uni možemo razlikovati četiri tipa sedrenih formacija. Najčešće su malene barijere visine od 0,5 do 1,5 m koje su karakteristične upravo za ovo područje jer pokazuju specifičnu građu i donekle se razlikuju od svih tvorevina u drugim našim rijekama.

Posebnu vrijednost istraživanog područja su staništa brojnih vrsta riba. Morfologija Une omogućava da se na jednom mjestu vidi mnogo različitih vrsta riba. U  Uni je identifikovano čak 39 različitih vrsta riba, što je svakako svrstava u red najbogatijih naših rijeka.

Treća specifičnost Parka prirode „Una“ su neponovljivi pejzaži. Predio karaktekterišu mozaik prirodnih očuvanih staništa, djelimično izmjenjenih i onih nastalih antropogenim uticajima. Smaragdna rijeka Una, te niz hidroloških, geomorfoloških i drugih fenomena među kojima se ističu mnogi sedreni oblici, brzaci, vodopadi, ade i riječna jezera, kao i neraskidiva obalna vegetacija, te naselja na njenim obalama čine ovo zaštićeno područje jedinstvenim.

Republički hidrometeorološki zavod je republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske koja vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i funkcionisanje hidrološke, meteorološke i seizmološke djelatnosti; istraživanje atmosfere, vodnih resursa, kvaliteta vazduha i voda i seizmoloških procesa; prikuplјanje, obrađivanje i objavlјivanje hidrometeoroloških i seizmoloških podataka od interesa za Republiku Srpsku i vršenje i drugih poslova u oblasti hidrologije, meteorologije i seizmologije. 

Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda dostupni su na linku: https://rhmzrs.com/

Purple Air senzori za mjerenje kvaliteta vazduha kontinuirano mjere kvalitet vazduha. Preporučeni su od strane domaćih i međunarodnih stručnjaka, a rezultati mjerenja su dostupni u realnom vremenu na web site-u PurpleAir u skladu sa Air Quality Indexom, koji prati koncentraciju zagađivača PM 2.5 i PM 10.

Air Quality Indeks mjeri vrijednosti od 0 do 500, gdje različite boje ukazuju na nivo zagađenosti – 0 je zeleno, 500 crveno. Iznad 70 je neprijatno, oko 150 zabrinjavajuće, 250 je alarmantno, a sve preko toga zahtijeva preduzimanje određenih mjera.

Print