Odjeljenje za budžet i finansije

V.D. Načelnik odjeljenja za budžet i finansije: Stefan Odžić, diplomirani ekonomista
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 39
e-mail: finansije@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-461 (lokal: 144); Faks: 052/720-901

Odjelјenje za budžet i finansije :

 • prati ostvarivanje politike finansiranjau Opštini;
 • priprema nacrt budžeta Opštine i završnog računa;
 • prati prihode i izvršavanje rashoda budžeta;
 • kontroliše pravilnosti i zakonitost korištenja budžetskih sredstava;
 • vrši analitičko praćenje izvora prihoda i rashoda;
 • prati i izvršava finansijske planove;
 • zaprima kvartalno i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika;
 • vrši izradu prijedloga odluka i zaklјučaka iz oblasti finansija;
 • radi analize i izvještaje o izvršenju budžeta;
 • prati izvršenje kapitalnih investicija Opštine;
 • vrši informatičku obradu plana i izvršenja budžeta;
 • analizira izvršenje budžeta i predlaže mjere za njegovo uravnoteženje;
 • utvrđuje plan budžetskog kalendara;
 • predlaže odluke o zaduženju Opštine,
 • prati zaduženost Opštine i predlaže mjere za usaglašavanje zaduženja sa važećim zakonskim propisima;
 • vrši kontrolu namjenskog korištenja budžetskih sredstava;
 • vrši izradu prijedloga odluka i zaklјučaka iz oblasti budžeta Opštine;
 • organizuje vršenje računovodstvenih poslova;priprema završni račun;
 • sastavlјa mjesečne, kvartalne,periodične i godišnje izvještaje iz oblasti trezora Opštine i vrši informatičku obradu istih;
 • prati izmjenu propisa iz oblasti rada trezora i računovodstva;
 • prati i izvršava finansijske planove;
 • vodi finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Opštine i Republike;
 • pregleda i usaglašava kvartalne i godišnje finansijske izvještaje od svih budžetskih korisnika sa glavnom knjigom u trezoru;
 • organizuje izradu i implementaciju razvojnih projekata Opštine;
 • radi finansijske u konstrukciju razvojnih projekata Opštine;
 • obavlјa i ostale poslove koji se odjelјenju stave u nadležnost, u skladu sa zakonom.

Odsjek za budžet i finansije

Šef Odsjeka za budžet i finansije: Slađana Vukoman Oljača, diplomirani ekonomista
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 40
e-mail: finansije@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-462 (lokal: 156); Faks: 052/720-901

Zahtjevi:

Odsjek za trezor

Šef Odsjeka za trezor: Marina Cvjetojević, diplomirani ekonomista
Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad
III Sprat, soba br: 38
e-mail: finansije@opstina-novigrad.com

telefon: 052/720-462 (lokal: 155); Faks: 052/720-901

Print