Koncesija je pravo obavlјanja privrednih djelatnosti korišćenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, kao i pravo na obavlјanje djelatnosti od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom, a to pravo se ustupa koncesionaru na određeno vrijeme, pod uslovima propisanim ovim zakonom, uz plaćanje koncesione naknade.

Predmeti koncesije mogu biti:

•Izgradnja, korišćenje i održavanje:  puteva i pripadajućih infrastrukturnih objekata, želјezničkih pruga, plovnih kanala i luka, aerodroma.

•Korišćenje javnog vodnog dobra: vode za tehnološki proces u obavlјanju privrednih djelatnosti, vode i vodnog zemlјišta za korišćenje hidroakumulacija, kupališta, ribnjaka, vodnog zemlјišta za realizaciju neke od privrednih djelatnosti ili za realizaciju drugih predmeta koncesije, za vađenje materijala iz vodotoka (šlјunka, pijeska, kamena) prema programu uređenja vodotoka,

•Izgradnja i korišćenje energetskih objekata, izuzev energetskih objekata na bio-masu i bio-gas i solarnih postrojenja sa fotonaponskim ćelijama na objektima nezavisno od instalirane snage, kao i solarnih postrojenja sa foto-naponskim ćelijama na zemlјi instalirane snage do 250Kw

•Izgradnja ili rekonstrukcija i korišćenje naftovoda, gasovoda i objekata za skladištenje, transport i distribuciju nafte i gasa,

•Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

•Planirani odstrel divlјači uz obavlјanje lovne djelatnosti i ribolov,

•Igre na sreću,

•Poštanske i telekomunikacione usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga i zajedničkih i međunarodnih komunikacija,

•Putnički i teretni želјeznički saobraćaj,

•Javni prevoz u drumskom saobraćaju,

•Prostori i objekti građevinskog i kulturno-istorijskog naslјeđa,

•Komunalne djelatnosti, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i izgradnja, održavanje i korišćenje ili rekonstrukcija i modernizacija komunalnih objekata,

•Djelatnost upravlјanja otpadom,

•Izgradnja ili rekonstrukcija i modernizacija banjskih objekata i njihovo korišćenje,

•Izgradnja objekata turističke infrastrukture i suprastrukture,

•Djelatnosti u oblasti ugostitelјstva,

•Polјoprivredno zemlјište,

•Izgradnja, korišćenje i održavanje sportskih objekata,

•Obavlјanje djelatnosti u zaštićenim područjima kao zaštićenim prirodnim dobrima, te pravo na izgradnju i korišćenje objekata potrebnih za obavlјanje tih djelatnosti u skladu sa posebnim propisima,

•Korišćenje drugih dobara od opšteg interesa i pružanje javnih usluga, u skladu sa propisima kojima se uređuje određena privredna ili druga oblast.

Za koncesije komunalne djelatnosti, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i izgradnja, održavanje i korišćenje ili rekonstrukcija i modernizacija komunalnih objekata nadležna je skupština jedinice lokalne samouprave, a za  dodjelu ostalih  koncesija nadležna je Vlada Republike Srpske, i to:

• Ministarstvo energetike i rudarstva RS za oblast elektroenergetike, mineralnih resursa, nafte i gasa,

• Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast polјoprivrednog zemlјišta i javnog vodnog dobra,

• Ministarstvo trgovine i turizma za oblast trgovne i turizma, te

• Ministarstvo saobraćaja i veza za oblast saobraćaja i veza.

Vlada Republike Srpske može ovlastiti jedinicu lokalne samouprave za dodjelu slјedećih koncesija:

• Izgradnja, korišćenje i održavanje: puteva i pripadajućih infrastrukturnih objekata, želјezničkih pruga, plovnih kanala i luka,aerodroma,

• Prostori i objekti građevinskog i kulturno-istorijskog naslјeđa

• Izgradnja ili rekonstrukcija i modernizacija banjskih objekata i njihovo korišćenje;

• Izgradnja objekata turističke infrastrukture i suprastrukture;

• Djelatnosti u oblasti ugostitelјstva.

Postupak za dodjelu koncesija može se pokrenuti na osnovu: inicijative nadležnog organa, inicijative zainteresovanog lica i ponude u pregovaračkom postupku.

Ugovor o koncesiji zaklјučuje se na rok koji ne može biti duži od 50 godina.Više informacija o koncesijama:

Komisija za koncesije Republike Srpske

Adresa: Trg jasenovačkih žrtava 4
78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 247 408
E-mail: komisija@koncesije-rs.org

Print