Predsjednik Skupštine opštine: Zoran Kukavica

Adresa: Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad

Sprat I, kancelarija br: 14
Tel: 052 720 451 (lokal: 107), faks: 052 720 901
email: predsjednik.so@opstina-novigrad.com

Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu i ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom i poslovnikom.

Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da:

 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • učestvuje u pripremama, saziva i predsjedava sjednici Kolegijuma Skupštine,
 • inicira stavljanje na dnevni red pitanja iz nadležnosti Skupštine na sjednicama Skupštine, Kolegijuma Skupštine i radnih tijela Skupštine,
 • osigurava poštovanje načela i odredaba ovog poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela Skupštine i Kolegijuma Skupštine,
 • osigurava ostvarivanje prava i dužnosti odbornika i klubova odbornika tokom priprema i održavanja sjednica Skupštine i Kolegijuma Skupštine,
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredaba ovog poslovnika,
 • osigurava saradnju Skupštine i načelnika Opštine i prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
 • radi na ostvarivanju saradnje Skupštine sa skupštinama drugih jedinica lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama,
 • potpisuje akta usvojena od Skupštine,
 • obezbjeđuje učešće funkcionera i predstavnika Skupštine u realizaciji protokolarnih aktivnosti i događaja i
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, ovim poslovnikom i etičkim Kodeksom Skupštine.

Imate pitanje? Pitajte predsjednika Skupštine opštine

Print