Ovim Statutom (‘Službeni glasnik opštine Novi Grad” 2/17) uređuju se: pravna i druga obilježja opštine Novi Grad ( u daljem tekstu: Opština), poslovi Opštine, organizacija i rad organa Opštine , akti organa Opštine, imovina i finansiranje Opštine, javnost rada organa Opštine iodnosi sa javnošću, oblici neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, međusobni odnosi Skupštine opštine i načelnika Opštine, saradnja Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, odnos organa Opštine i republičkih organa, zaštita prava Opštine, postupak za donošenje Statuta Opštine i druga pitanja utvrđena zakonom.

Ovim poslovnikom o radu Skupštine Opštine Novi Grad (‘Službeni glasnik opštine Novi Grad”4/17))(u daljem tekstu: poslovnik) uređuje se:
1) sazivanje i održavanje prve sjednice Skupštine Opštine Novi Grad (u daljem tekstu: Skupština) nakon održanih lokalnih izbora,
2) organizacija Skupštine,
3) način rada Skupštine, sazivanje sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, rasprava i odlučivanje,
4) prava i dužnosti odbornika,
5) akti Skupštine i postupak njihovog donošenja,
6) postupak izbora, imenovanja i razrješenja i način vršenja primopredaje dužnosti između funkcionera i drugih lica koje bira, imenuje i razrješava Skupština,
7) odnosi Skupštine i načelnika Opštine,
8) javnost rada Skupštine i saradnja Skupštine sa drugim subjektima
9) donošenje programa rada Skupštine,
10) obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebeSkupštine, skupštinskih radnih tijela i odbornika i
11) druga pitanja značajna za rad Skupštine

Ovim Etičkim kodeksom Skupštine opštine Novi Grad (“Službeni glasnik opštine Novi Grad”15/17)(u daljem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se etička pravila i principi ponašanja koja se očekuju od izabranog predstavnika-odbornika koji predstavlja građane opštine Novi Grad, u Skupštini opštine Novi Grad.

Naslov Vrsta Veličina Link
pdf
303 KB
Print