Šta je građevinska dozvola?

Rješenje o građevinskoj dozvoli je upravni akt na osnovu kojega se može pristupiti izgradnji, dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekta. Prije podnošenja zahtjeva za dobijanje rješenja o građevinskoj dozvoli neophodno je, na osnovu urbanističko-tehničkih uslova i lokacijskih uslova izraditi glavni projekat.

Podnošenјe zahtjeva

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole potrebno je priložiti:

Lokacijski uslovi (kopija),

Tehnička dokumentacija- glavni projekat, 3 primjerka (original),

 Dokaz o pravu svojine, odnosno o pravu korišćenja zemlјišta (ne stariji od 6 mjeseci) (Izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, ZK izvadak, Posjedovni list, Ugovor ili Odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora),

Protivpožarnu saglasnost na lokaciju (original),

Vodnu saglasnosnost (original),

Ekološku saglasnost(kopija),

Saglasnost za priklјučak na magistralni ili regionalni put (kopija),

Polјoprivrednu saglasnost (kopija),

Saglasnost Želјeznica RS (original),

Saglasnost za zaštitu od elektromagnetnih polјa (za antenske stubove operativne mobilne telefonije, predajnike itd.) (original),

Izvještaj o kontroli tehničke dokumentacije, (kopija)

Dokaz o uplati takse na Rješenje za građevinsku dozvolu -plaća se po predračunskoj vrijednosti objekta, i to do 50.000,00 KM: 35,00 KM od 50.000,00 KM-100.000,00 KM: 50,00 KM i preko 100.000,00 KM: 0,5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od 5.000,00 KM,

Dokaz o uplati naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture – (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta)- plaća se nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvrši obračun visine naknade , (original),

Poreska kartica(original).

Rok za rješavanje potpunog predmeta je 18 dana.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od tri godine od dana izvršnosti, ne otpočne sa radovima.Obrazac zahtjeva je dostupan na šalteru 4. Info-pulta ili na linku OVDJE.


Izdavanјe građevinske dozvole

Rješenje o građevinskoj dozvoli se daje za potrebe izgradnje cijelog objekta i dijela objekta koji čini tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu.

Rješenje o građevinskoj dozvoli donosi se u roku od 18 dana od dana kada zahtjev bude u potpunosti kompletiran.

Rješenje o građevinskoj dozvoli prestaje da važi ako seu roku od 3 godine od dana izvršnosti, ne otpočne sa radovima.  Početak izvođenja radova mora se prijaviti građevinskoj inspekciji 8 dana prije početka istih.

O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ODLUČUJU NADLEŽNI ORGANI 15 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTJEVA UZ KOJI JE PRILOŽENA PROPISANA DOKUMENTACIJA.

Obrasci


Važno je znati još i…

Iznos takse na Rješenje za građevinsku dozvolu plaća se po predračunskoj vrijednosti objekta.

Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti i pogodnosti izgrađene infrastrukture (jednokratna renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta) se plaća nakon što Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvrši obračun visine naknade

Građevinska dozvola nije potrebna za pomoćne objekte, privremene objekte za potrebe sajmova, za uređenje parcele individualnog stambenog objekta (staze, platoi, vrtni bazeni, ograde, vrtno ognjište …), postavlјanje plastenika, konzolne tende, kao ni za radove na adaptaciji objekata i sl.


Kontakt

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Adresa: Petra Kočića 2
Telefon: +387 52 720 467;
E-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com

Print