Opština Novi Grad Logo

Opština Novi Grad započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu srednjoročnog plana rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad  za period od 2025-2027.godine.

Srednjoročni plan rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad  za period od 2025-2027.godine je izrađen u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravlјanju razvojem u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63/21), Uredbom o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 94/21) i Uredbom o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 8/22), a na osnovu Uputstva za srednjoročno planiranje rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad za period od 2025-2027.godine od 22.03.2024.godine, broj: 01-052-87/24 i Ažuriranog akcionog plaa za sprovođenјe  Revidirane strategije razvoja  Opštine Novi Grad  za period od 2024. – 2026. godine od 22.03.2024.godine broj: 01-052-86/24.

Srednjoročni plan rada opštine Novi Grad  za period od 2025-2027  predstavlјa osnov  za izradu drugih operativnih planskih dokumenata, prije svega Godišnjeg plana rada Načelnika i Opštinske uprave Opštine Novi Grad za 2025.godinu,  Budžeta opštine za 2025.godinu  i Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2025-2027. godine.

Nacrt srednjoročnog plana rada se, u skladu sa članom 9. stav 7. Uredbe o sprovedbenim dokumentima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 8/22), objavlјuje na internet stranicama opštine s cilјem sprovođenja konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnošću i prikuplјanja komentara, u roku od najmanje  15 dana od dana objavlјivanja.

Proces javnih konsultacija je otvoren u periodu od 28. 05.2024. godine do 28. 06. 2024. godine, do 15:00 časova. Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultacijama i svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima date doprinos izradi što kvalitetnijeg dokumenta.

Primjedbe, sugestije i prijedloge možete slati na e-mail adresu projekti@opstina-novigrad.com    ili putem broja telefona 052/720-466.

Nacrt srednjoročnog plana rada Opštinske uprave  Opštine Novi Grad  za period od 2025-2027.godine možete preuzeti OVDJE.

Print