Registracija preduzeća i preduzetnika

PROCES OSNIVANJA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

Proces osnivanja preduzeća u Republici Srpskoj prošao je brojne reformske procese, a kao najznačajniji izdvaja se jednošalterski sistem, čije je uspostavljanje skratilo vrijeme potrebno za registraciju poslovnog subjekta, smanjilo broj procedura, te umanjilo troškove poslovanja. Takođe, uspostavljanje sistema e-registracije u Republici Srpskoj je u završnoj fazi, a obezbjeđenje uslova za primjenu ovog sistema dodatno će olakšati osnivanje, odnosno registraciju poslovnih subjekata.

Prema važećim propisima u Republici Srpskoj poslovni subjekti se mogu registrovati ili kao privredna društva ili kao preduzetnici.

Proces osnivanja, registracije, rada i prestanka poslovanja privrednih društava u Republici Srpskoj, regulisan je Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) i Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13, 15/16, 84/19).

Uslovi, početak, načini i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanja preduzetnika regulisani su Zakonom o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti (“Službeni glasnik Rrepublike Srpske”, br. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16, 84/19).

U zavisnosti od izbora pravne forme zavisiće i sam postupak registracije, zbog čega treba razlikovati korake u registraciji privrednih društava i korake u registraciji samostalnih preduzetnika.

VIŠE O POSTUPCIMA, ADMINISTRATIVNIM  PROCEDURAMA I FORMALNOSTIMA  ZA POKRETANJE I OBAVLЈANJE PRIVREDNIH DJELATNOSTI DOSTUPNO JE NA PORTALU  JEDINSTVENA KONTAKT TAČKA ZA POSLOVANJE

E-registracija poslovnih subjekata

Portal e-Registracija omogućava elektronske usluge jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, bez posjete šalterima APIF-a i jedinicama lokalne samouprave. Portal e-Registracija je informacioni sistem koji omogućava pokretanje poslovanja iz sopstvenog doma, 24 sata dnevno, elektronskim putem. Bitno je olakšano pokretanje poslovanja, a smanjeno je i administrativno opterećenje u vezi sa registracijom promjena tokom poslovanja. Registracioni organ po službenoj dužnosti, elektronskim putem, vrši provjere ispunjenosti opštih uslova za registraciju poput identifikacije preduzetnika, odnosno osnivača, provjera postojanja dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza, neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate, odnosno troškova iz oblasti ekonomsko-finansijskih prekršaja. Na taj način korisnik je oslobođen prikupljanja ovih dokaza, kao i plaćanja taksâ. Dodatno, elektronskom registracijom preduzetnika putem ovog portala ostvaruje se 50% popusta na administrativne takse, a sva plaćanja se vrše putem samo jedne uplate. Sve dosadašnje takse su konsolidovane kroz jedinstvenu uplatnicu.

VIŠE INFORMACIJA O PROCESU REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA PUTEM PORTALA E-REGISTRACIJA DOSTUPNO JE OVDJE


REGISTRACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA  (o.d, k.d., d.o.o.,a.d.)

Započinjanje posla tj. registracija privrednih društava regulisano je  Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13, 15/16). Tim Zakonom definisano je da se proces jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata od 01.12.2013. godine obavlja na šalterima APIF-a, na 11 lokacija Poslovnih jedinica. Lice zainteresovano za registraciju poslovnog subjekta, nakon notarske obrade ili ovjere osnivačkog akta,  podnosi Prijavu za registraciju APIF-u u poslovnoj jedinici u Prijedoru, koja će umjesto podnosioca zahtjeva za registraciju, obavljati komunikaciju sa nadležnim sudom, Poreskom upravom, te obavljati poslove razvrstavanja poslovnog subjekta po djelatnostima. Po uredno zaprimljenom zahtjevu za registraciju, kompletan postupak se okončava za 3 dana.

Kontakti Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u Prijedoru: Adresa: Vožda Karađorđa 1B, Prijedor, Telefon: 052/232-266, E-mail: prijedor@apif.net


Registracija privrednog društva obuhvata nekoliko bitnih koraka i procedura:

BROJ KORAKA: 2
BROJ PROCEDURA: 4
BROJ DANA: 5


 CIJENA REGISTRACIJE U KM (najjednostavniji oblik organizovanja)

 •  notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica,
 • taksa APIF-u – 35 KM,
 •  taksa Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu x 6 redova =42 KM,
 •  izrada pečata – 40 KM
  UKUPNO: 139,19 KM + taksa UIO /BiH – 40 KM

Potrebno je posjetiti sljedeće institucije:

 1. Notara (spisak notara i advokata  na području opštine Novi Grad dostupan je OVDJE)
 2. Info pult Opštine Novi Grad-radi ovjere dokumenata,
 3. Šalter APIF-a u Prijedoru- radi registracije privrednog društva,
 4. Banku- radi uplate osnivačkog kapitala i otvaranja bankovnog računa; spisak banaka na području opštine Novi Grad dostupan je OVDJE
 5. Pečatoreznicu,
 6. Područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 7. Distributera fiskalnih uređaja,
 8. Poresku upravu RS, radi prijave zaposlenih radnika.

KORAK 1

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa
Posjeta opštini i ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica 10 KM.

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a
Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava) – prva registracija besplatna.  Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu;taksa APIF-u – 35 KM.
Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

KORAK 2

Procedura 3: Registracija privrednog društva
Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Procedura 4: Izrada pečata
Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM, rok postupanja 1 dan.

Nakon ovih koraka, privredno društvo dužno je da izvrši i:

PDV registraciju – Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi PDV registracije.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtjev za registraciju (obrazac ZR-1)
 2. Rješenje o upisu u sudski registar,
 3. Uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave,
 4. Lična karta vlasnika i odgovornih lica,
 5. Dozvola za rad i prijava boravišta za stranog državljanina,
 6. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren,
 7. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
 •  10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju,
 • 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji,
 • 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji

Fiskalizaciju – Da bi privredno društvo počelo sa radom neophodna je nabavka fiskalne kase koja, sa montažom i godišnjim servisiranjem košta oko 1000 KM.

Prijavi privredno društvo i zaposlene Poreskoj upravi RS – Posjeta Poreskoj upravi radi prijave zaposlenih na već propisanim obrascima.

Ispuni uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu – Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ovo rješenje donosi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, a naknada iznosi 10 KM republičke takse.


POSTUPAK REGISTRACIJE SAMOSTALNIH PREDUZETNIKA

Samostalni preduzetnik je fizičko lice koje obavlјa preduzetničku djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dobiti, i kao takav upisan je u registar preduzetnika.

Prednosti: lako donošenje poslovnih odluka, jednostavna registracija početka i prestanka rada kao i mijenjanje podataka u toku poslovanja, mogućnost privremenog prestanka rada, jednostavnije knjigovodstvo, mogućnost paušalnog plaćanja poreza.

Nedostaci: odgovornost cjelokupnom imovinom za obaveze nastale u toku poslovanja, nemogućnost obavlјanja određenih djelatnosti.


KORAK 1 – REGISTRACIJA PREDUZETNIKA U ODJELjENjU ZA PRIVREDU  I POLJOPRIVREDU OPŠTINE NOVI GRAD

Rješenje o registraciji preduzetnika donosi odjeljenje za privredu i poljoprivredu opštine (registracioni organ) na osnovu dostavljene sljedeće dokumentacije:

 • Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1 (obrazac se dobija kod registracionog organa);
 • Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina;
 • Uvjerenje mjesno nadležnog osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 • Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanje u formi preduzetnika, nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 • Ugovor o osnivanju ortačke radnje (samo ukoliko su osnivači dva, ili više fizičkih lica);
 • Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi maksimalno 30,00 KM.

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od dva dana, od dana dostavljanja urednog zahtjeva.


KORAK 2 – IZRADA PEČATA

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, gdje je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji preduzetnika. Izrada pečata iznosi 20 – 50 KM.


KORAK 3 – REGISTRACIJA PREDUZETNIKA KOD PORESKE UPRAVE

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa preduzetnik vrši kod mjesno nadležne organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srpske, prema sjedištu preduzetnika, u roku od pet dana, od dana izdavanja rješenje o registraciji preduzetnika. Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 • Popunjen obrazac prijave PR2;
 • Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • Ovjerenu kopiju lične karte, ili pasoša (za strane državljane);
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige).
 • Potvrda o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija.

KORAK 4 – OTVARANjE ŽIRO RAČUNA

Žiro račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci. Prilikom otvaranja računa banci je potrebno dostaviti:

 • Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);
 • Potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

KORAK 5 – FISKALIZACIJA

Preduzetnik je dužan da prije početka rada uvede fiskalnu kasu. Cijena fiskalnog uređaja je od 400 – 800 KM. Ovu obavezu preduzetnik nema ako obavlja zanatske djelatnosti i djelatnosti starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.


KORAK 6 – REGISTRACIJA KOD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH prema sjedištu preduzetnika. Obavezi prijavljivanja obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi, ili je vjerovatno da će preći, prag od 50.000,00 KM. Uz Zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obrazac ZR -1), potrebno je dostaviti kopiju, uz predočenje originala, ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • Ličnu kartu podnosioca zahtjeva;
 • Potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave Republike Srpske;
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren (za sve otvorene transakcione račune);
 • Dozvolu za rad i prijavu boravišta izdatu od nadležnog organa i pasoš za fizičko lice – preduzetnika, stranog državljanina;
 • Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
  10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju; Vrsta prihoda: 722801;
  10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722802;
  20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722814.

KORAK 7 – POČETAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI

Preduzetnik je dužan da počne sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana, od dana dostavljanja rješenja o registraciji. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji preduzetnika.


PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET

Preduzetnik je dužan da, podnošenjem obrasca zahtjeva SP-1, prijavi registracionom organu sljedeće promjene podataka:

 • lično ime i prezime, adresu, broj lične karte ili pasoša;
 • poslovno ime i sjedište;
 • vrijeme obavljanja djelatnosti (tokom cijele godine ili sezonski);
 • vrstu zanimanja (osnovno ili dopunsko ili dodatno);
 • mjesto obavljanja djelatnosti (poslovni prostor ili stambeni prostor ili bez prostora);
 • šifru i naziv pretežne djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti;
 • otvaranje, promjenu podataka i zatvaranje izdvojene jedinice;
 • privremeni prestanak obavljanja djelatnosti i
 • trajni prestanak obavljanja djelatnosti.

PRIVREMENI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI

Preduzetnik može privremeno prestati da obavlja djelatnost u ukupnom trajanju do šest mjeseci u periodu od dvije godine. Izuzetno, preduzetnik uz prilaganje odgovarajućih dokaza može prestati da obavlja preduzetničke djelatnosti u slučaju: bolesti, stručnog usavršavanja ili nastupanja više sile, najduže do dvije godine neprekidno i
korišćenja porodiljskog odsustva, najduže do navršene treće godine života djeteta.

O ponovnom početku obavljanja preduzetničke djelatnosti preduzetnik je dužan da pisanim putem obavijesti nadležni organ, najkasnije u roku od osam dana po isteku vremena privremenog prestanka obavljanja djelatnosti.

TRAJNI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI

Preduzetnik je dužan da izvrši odjavu obavljanja djelatnosti prije prestanka rada, podnošenjem obrasca zahtjeva SP-1.Preduzetnik koji osim u sjedištu posluje i u izdvojenim jedinicama, obavezan je da izvrši odjavu svih izdvojenih jedinica, prije podnošenja zahtjeva za odjavu obavljanja djelatnosti.

PROMJENA INFORMACIJA

Prijava promjena informacija u vezi sa poslovnim telefonom, telefaksom, elektronskom poštom i internet stranicom preduzetnik nije obavezna. Promjena ovih informacija ne podliježe plaćanju takse za postupak registracije preduzetnika.

ODGOVORNOST ZA POSLOVANJE

Preduzetnik je odgovoran za zakonito poslovanje i za zakonit rad lica koja zapošljava.Odgovornost za obaveze nastale obavljanjem preduzetničke djelatnosti, ne prestaje prestankom rada i brisanjem preduzetnika iz registra preduzetnika.Novčanim sankcijama, u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, podliježe preduzetnik koji u toku poslovanja ne prijavi nadležnom registracionom organu, promjenu podataka od značaja za pravni promet. Sankcijama podliježe i preduzetnik koji u postupku registracije prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni dokaz u namjeri da se takav podatak ili dokaz upotrijebi kao vjerodostojan.

DODATNE INFORMACIJE

Registar odobrenja u privredi sadrži podatke o svim odobrenjima, zakonskim i podzakonskim propisima koji ih regulišu, kao i sva odobrenja potrebna radi obavljanja određenih privrednih djelatnosti


REGISTRACIJA SMJEŠTAJA, APARTMANI, SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE I KUĆE ZA ODMOR

Zakon o ugostitelјstvu Republike Srpske definiše objekat privatnog smještaja kao funkcionalnu cjelinu u kojoj pružalac usluga pruža usluge smještaja i ishrane gostima, registrovan kao pravno ili fizičko lice. 

Turističke usluge na selu mogu se pružati u objektu smještaja za maksimalno 15 gostiju istovremeno, a pripremanje i usluživanje hrane i pića za maksimalno 50 gostiju istovremeno.

Apartman, kuća za odmor i soba za iznajmlјivanje mora ispunjavati propisane opšte i posebne minimalno-tehničke uslove u pogledu uređenja i opreme, te moraju biti kategorisani, u skladu sa Zakonom o ugostitelјstvu

Elementi za kategorizaciju propisani su Pravilnikom  o uslovima za pružanje ugostitelјskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmlјivanje (Službeni glasnik Republike Srpske 62/18) i  Pravilnikom o uslovima za pružanje usluga u seoskom domaćinstvu (Službeni glasnik Republike Srpske 77/10), koji uređuju minimalne uslove i elemente za kategorizaciju seoskog domaćinstva, apartmana, kuće za odmor i sobe za iznajmlјivanje.

Apartmane, kuće za odmor, sobe za iznajmlјivanje, seoska domaćinstva smještajnog tipa na području opštine Novi Grad kategoriše Opština Novi Grad.  Da bi započeli proces kategorizacije seoskog domaćinstva, apartmana, kuće za odmor i sobe za iznajmlјivanje, potrebno je na Info pultu Opštine Novi Grad predati Zahtjev za kategorizaciju.

Dodatna objašnjenja možete dobiti kod:

Turističke organizacije opštine Novi Grad
Adresa: Njegoševa 2, 79220 Novi Grad (zgrada Stare gradske vijećnice),
Telefon:052/752-522,
e-mail:tonovi@gmail.com


Portal e-Registracija omogućava elektronske usluge jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, bez posjete šalterima APIF-a i jedinicama lokalne samouprave. Portal e-Registracija je informacioni sistem koji omogućava pokretanje poslovanja iz sopstvenog doma, 24 sata dnevno, elektronskim putem. Bitno je olakšano pokretanje poslovanja, a smanjeno je i administrativno opterećenje u vezi sa registracijom promjena tokom poslovanja. Registracioni organ po službenoj dužnosti, elektronskim putem, vrši provjere ispunjenosti opštih uslova za registraciju poput identifikacije preduzetnika, odnosno osnivača, provjera postojanja dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza, neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate, odnosno troškova iz oblasti ekonomsko-finansijskih prekršaja. Na taj način korisnik je oslobođen prikupljanja ovih dokaza, kao i plaćanja taksâ. Dodatno, elektronskom registracijom preduzetnika putem ovog portala ostvaruje se 50% popusta na administrativne takse, a sva plaćanja se vrše putem samo jedne uplate. Sve dosadašnje takse su konsolidovane kroz jedinstvenu uplatnicu..

Ukoliko ste podnosilac zahtjeva za registraciju, bilo kao osnivač, ovlašćeni zastupnik, punomoćnik ili prokurista morate imati kvalifikovani elektronski certifikat da biste se prijavili na portal e-Registracija i potpisali zahtjev koji podnosite. Ovaj certifikat koristi se za autentikaciju podnosioca (umjesto lične karte) i za elektronsko potpisivanje dokumenata (umjesto ovjerenog svojeručnog potpisa). To je elektronska isprava koja sadrži podatke o korisniku certifikata i podatke o izdavaocu certifikata (certifikacionom tijelu) koji garantuje identitet korisnika.

Kod e-Registracije elektronski potpis je neophodan kako za potpisivanje same registracione prijave, tako i za potpisivanje pratećih dokumenata koji mogu biti potrebni kao prilog elektronskoj prijavi. Potpisivanje dokumenata vrši se putem posebne aplikacije za elektronsko potpisivanje (npr. Acrobat Reader, MS Word, ili bilo koje druge).

Certifikaciono tijelo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih certifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom djelatnošću. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (MNRVOID) je certifikaciono tijelo ovlašćeno da izdaje kvalifikovani elektronski potpis u Republici Srpskoj. Više informacija o kvalifikovanom elektronskom potpisu možete naći ovdje.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF) funkcioniše kao tijelo koje je ovlašćeno za prijem zahtjeva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih certifikata, provjeravanje identiteta korisnika, kao i za prosljeđivanje ispravno popunjenih zahtjeva certifikacionom tijelu, nakon što se izvrši lična identifikacija podnosioca zahtjeva. Zahtjev za izdavanje kvalifikovanih elektronskih certifikata fizička i pravna lica mogu podnijeti u svim poslovnim jedinicama APIF-a, isključivo lično.

U slučaju da lice ne posjeduje metod autentikacije (elektronski certifikat), podnosilac zahtjeva može ispuniti, preuzeti i odštampati obrazac zahtjeva za registraciju u elektronskom obliku za preduzetnika ovdje, odnosno za poslovni subjekt ovdje, koji neposredno ili poštom dostavlja registracionom organu na odlučivanje.

Trenutno su putem portala e-Registracija dostupne sljedeće usluge i to samo za domaća fizička i pravna lica:

Elektronske usluge za preduzetnike (za domaća lica):

Rezervacija poslovnog imena

Usluga omogućava pretragu sličnosti željenog imena sa već registrovanim i rezervisanim poslovnim imenima, rezervaciju poslovnog imena za preduzetnika.

Registracija pripremnih radnji

Usluga omogućava registraciju pripremnih radnji prije osnivanja preduzetnika.

Osnivanje preduzetnika

Usluga omogućava registraciju samostalnog obavljanja djelatnosti, registraciju zajedničkog (ortačkog) obavljanja djelatnosti za domaća lica, pretragu sličnosti željenog imena sa već registrovanim i rezervisanim poslovnim imenima.

Registracija promjena kod preduzetnika

Usluga omogućava promjenu svih podataka koji se upisuju u registar preduzetnika, uključujući otvaranje, promjenu podataka i zatvaranje izdvojene jedinice, kao i privremeni prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika, na primjer: promjenu ličnih podataka o preduzetniku i/ili ortacima, promjenu poslovnog imena i pretragu sličnosti željenog imena sa već registrovanim i rezervisanim poslovnim imenima, promjenu podataka o sjedištu, promjenu podataka o načinu obavljanja djelatnosti, promjenu pretežne i ostalih djelatnosti preduzetnika, promjenu podataka o poslovođi, promjenu podataka o izdvojenim jedinicama (otvaranje, promjene podataka i prestanak rada izdvojenih jedinica), registraciju privremenog prestanka obavljanja djelatnosti.

Registracija prestanka obavljanja djelatnosti

Usluga omogućava registraciju trajnog prestanka obavljanja djelatnosti. (Registracija privremenog prestanka obavljanja djelatnosti omogućena je u okviru registracije promjena.)

Podnošenje žalbe na rješenje

Usluga omogućava podnošenje žalbe na rješenje registracionog organa.

Elektronske usluge za društva sa ograničenom odgovornošću

Rezervacija poslovnog imena

Usluga omogućava pretragu sličnosti željenog imena sa već registrovanim i rezervisanim poslovnim imenima, rezervaciju poslovnog imena za d. o. o.

Osnivanje d.o.o.

osnivanje d. o. o. (upis društva u Registar poslovnih subjekata) gdje su osnivači domaća fizička i pravna lica, registraciju kod Poreske uprave i dodjelu JIB-a, razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnostima.

Registracija promjena kod d.o.o.

Usluga omogućava promjenu naziva subjekta, promjenu sjedišta, promjenu osnivača/člana subjekta, upis preostalog ugovorenog novčanih dijela osnovnog kapitala, povećanje kapitala, smanjenje kapitala, promjenu djelatnosti – usklađivanje djelatnosti, promjenu lica ovlašćenih za zastupanje, promjenu ovlašćenja lica ovlašćenih za zastupanje, upis prokure, osnivanje poslovne jedinice, promjenu sjedišta poslovne jedinice, promjenu lica ovlašćenog za zastupanje poslovne jedinice, brisanje (gašenje) poslovne jedinice, unos i promjenu podataka o licu koje vodi poslovne knjige.

Podnošenje žalbe na rješenje

Usluga omogućava podnošenje žalbe na rješenje registracionog suda.

VIŠE INFORMACIJA O PROCESU REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA PUTEM PORTALA E-REGISTRACIJA DOSTUPNO JE OVDJE

Pravilnici:

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100/2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017, 44/2020, 47/2022 i 87/2022),
Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 50/2009, 80/2011, 48/2012, 74/2014, 85/2017, 4/2018, 3/2021 i 62/2021)

Uputstva:

Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 85/2017),
Uputstvo o elektronskom podnošenјu prijava samooporezivanјa (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 04/2018),
Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanјe sa Upravom za indirektno oporezivanјe uz korišćenјe kvalifikovanog elektronskog potpisa (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 40/2023).

Svako lice koje se u Jedinstvenom registru obveznika UIO vodi kao PDV obveznik i obveznik akcize, te ima status “velikog obveznika indirektnih poreza”, biće dužno dostavljati PDV prijavu elektronskim putem upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde od poreskog perioda juni 2023. godine. Ova obaveza odnosi se isključivo na obveznike koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” i regulisana je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. Za ostale obveznike (one koji nisu veliki) podnošenje prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde je obavezno od poreskog perioda januar 2024. godine

Status “velikih obveznika indirektnih poreza”, za period 2021. godina – 2023. godina imaju obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodatu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više, kao i banke i društva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodatu vrijednost.

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje je po službenoj dužnosti izvršila registraciju velikih poreskih obveznika tj. odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, za obveznike koji su blagovremeno dostavili ispravno popunjenu Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO, što je definisano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Obveznici za koje nije izvršena registracija po službenoj dužnosti, imaju mogućnost elektronske registracije, preko portala UIO (https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f  ) na način opisan video prezentacijom dostupnom na linku ovdje.

Nakon unosa ispravnih podataka za registraciju, Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, automatski generisanu od strane sistema je potrebno potpisanu i ovjerenu dostaviti neposredno ili poštom nadležnom regionalnom centru.

Adrese regionalnih centara su:

Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka;
Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar;
Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo;
Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla.

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno oporezivanje izvršiće aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na email adresu odgovornog lica, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal.  

Za sva pitanja kontaktirajte PDV info liniju na brojeve telefona:  051/335-256, 051/335-257 i 051/335-197.

Za sve tehničke probleme potrebno je da se obratite na kontakt telefone:  051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218.

Korištenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, moći ćete na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaćete pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl.

Postupak regulisanja elektronskog poslovanja sa Upravom za indirektno oporezivanje:

1. Ovlašćeni predstavnik pravnog lica (korisnika) popunjava, potpisuje i, lično ili putem pošte, podnosi Upravi za indirektno oporezivanje, slјedeću dokumentaciju:

– Ugovor o korišćenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje
– Prijavu zastupnika za regulisanje e-poslovanja sa UIO (ukoliko korisnik imenuje lice koje će pored njega moći vršiti prijavu i odjavu zastupnika – NIJE OBAVEZNO)
– Prijavu zastupnika – fizičko lice koje će u ime korisnika obavlјati elektronsko poslovanje sa UIO (podnošenje PDV i PDA prijave, podnošenje provoznih deklaracija – NCTS i dr.) korišćenjem kvalifikovane elektronske potvrde.

2. Nakon izvršene verifikacije dostavlјene dokumentacije, službenici Uprave za indirektno oporezivanje će putem elektronske pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korišćenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje.

3. Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za regulisanje e-poslovanja (ukoliko korisnik istog imenuje) i zastupnika neophodno je izvršiti deponovanje kvalifikovane elektronske potvrde istih.

Dokumentacija iz tačke 1. se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:

Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Svu potrebnu dokumentaciju vezanu za elektronsko poslovanje sa UIO uz korišćenje kvalifikovanih elektronskih potvrda možete pronaći na linku ovdje.

Za ovu svrhu mogu se koristiti kvalifikovane elektronske potvrde izdate u skladu sa eIDAS Uredbom EU broj 910/2014 od strane Ovjerioca UIO ili drugih ovjerilaca upisanih u evidenciju ovjerilaca kod Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca pri Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ukoliko su kompatibilne sa softverom koji UIO koristi u okviru elektronskog poslovanja.

Sve detalјe u vezi s postupkom izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda preko Ovjerioca UIO možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt osoba: Miroslava Pašić

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: 387 52/720-460

Fax: + 387 52/720-901

E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com


Odsjek za upravljanje razvojem

Kontakt osoba: Vesna Đukanović

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: 052/720-466

Fax: + 387 52/720-901

E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com

Print