English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakNačelnikNačelnik opštine

Načelnik

 

 

Načelnik: Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.

 

Sprat I, kancelarija br.: 10
Tel: 052 751 247
Fax: 052 751 555
email nacelnik @opstina-novigrad.com

 

 

 

Prema zakonu o lokalnoj samoupravi načenik opštine obavlja sledeće funkcije i obaveze:

 • predlaže Statut Opštine, predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza, sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je Opština osnivač,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustave izvršenja, propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu ili Zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, kao i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.