Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Pojam finansijskog upravljanja i kontrole

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru Republike Srpske je sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavljaju rukovodioci organizacionih jedinica Opštinske uprave Novi Grad, korisnici sredstava budžeta opštine i javna preduzeća/ustanove čiji je Osnivač opština Novi Grad, kako bi se obezbijedilo da se utvrđeni ciljevi opštine Novi Grad ostvare na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Pod javnim sektorom Republike Srpske smatraju se sljedeće organizacije javnog sektora: korisnici sredstava budžeta Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i korisnnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, vanbudžetski fondovi, agencije i druge institucije, javna preduzeća ustanove i organizacije u kojima je Republika Srpska većinski vlasnik, prema članu 2. Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 91/16).

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru se sprovodi u skladu sa Međunarodnim standardima interne kontrole koji su utvrđeni u Smjernicama za standarde interne kontrole u javnom sektoru međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), Međunarodni standardi interne revizije utvrđeni od IIA i ostali važeći dokumenti, sporazumi, ugovori i slično, a koji su doneseni na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole

Rukovodioci organizacionih jedinica u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad korisnici sredstava budžeta opštine i javna preduzeća/ustanove čiji je Osnivač opština Novi Grad, uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu nad funkcionisanjem poslovnih procesa u unutrašnjim organizacionim jedinicama kojima rukovode.

Kod uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole primjenjuje se COSO model (skraćenica COSO odnosi se na Komitet sponzorskih organizacija Treadway komisije, eng. Committe of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission), u kome su sadržani međunarodno prihvaćeni elementi koji su ugrađeni i u standarde interne finansijske kontrole.

Finansijsko upravljanje i kontrolu u Opštinske uprave Novi Grad sprovode svi zaposleni.

Cilj finansijskog upravljanja i kontrole

Cilj finansijskog upravljanja i kontrole je da se osigura adekvatan sistem interne kontrole i stvarna odgovornost zaposlenih u Opštinskoj upravi Novi Grad za poslove i radne zadatke koje obavljaju, a kako bi se obezbijedilo da se isti izvršavaju što jednostavnije, brže i jeftinije uz osiguranje odgovarajućeg nivoa kvaliteta i u skladu sa zakonom i ostalim propisima.

Svrha finansijskog upravljanja i kontrole

Svrha finansijskog upravljanja i kontrole je da u skladu sa važećim propisima osigura:

  1. a) obavljanje poslovnih aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način;
  2. b) usklađenost poslovanja sa zakonom, podzakonskim i ostalim propisima, planovima, politikama i procedurama;
  3. c) zaštitu od finansijskih gubitaka izazvanih neopravdanim trošenjem i korišćenjem sredstava, kao i zaštitu od nepravilnosti, zloupotrebe i prevare;
  4. d) jačanje odgovornosti za uspješno ostvarivanje postavljenih ciljeva;
  5. e) pouzdano, potpuno i blagovremeno finansijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

 Zadatak finansijskog upravljanja i kontrole

Osnovni zadatak finansijskog upravljanja i kontrole je sprovođenje kontrola nad funkcionisanjem poslovnih procesa, a koji se uspostavljaju na osnovu analize i upravljanja rizikom sa zadatkom da se obezbijedi razumno uvjeravanje da se ciljevi Opštinske uprave ostvaruju kroz poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izvještaja i zaštitu sredstava i podataka.

Upravljanje rizikom podrazumijeva blagovremeno reagovanje na nepoželjne događaje koji mogu spriječiti ili otežati ostvarenje ciljeva Opštinske uprave Novi Grad.

 Sistem internih kontrola

Uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole sprovodi se u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole, a pristupa se na sistemski način.

Funkcionisanje finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na međusobno povezanim elementima sistema internih kontrola, i to:

  1. a) Kontrolno okruženje
  2. b) Upravljanje rizicima;
  3. c) Kontrolne aktivnosti;
  4. d) Informacije i komunikacije; i
  5. e) Praćenje i procjena sistema.

 Dokumenti:

-Zaključak o utvrđivanju Knjige poslovnih procesa Opštinske uprave opštine Novi Grad (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 01/19),

-Strategija upravljanja rizicima Opštinske uprave opštine Novi Grad 2019-2021, (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 02/19),

-Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Opštinske uprave opštine Novi Grad 2019-2021, (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 02/19),

-Odluka o usvajanju Pravilnika o sistemu finansijskog upravljanja i interne kontrole (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 02/19).

 

Dodatne informacije dostupne su na sajtovima:

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje