Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и не војне природе.

 У оквиру послова Цивилне заштите обављају се стручни, управни и други послови и задаци као што су: 

 1. Израда процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине,
 2. Припрема и израда Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине,
 3. Израда Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
 4. Припрема Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
 5. Организовање, праћење и извођење реализације обуке грађана на обављању личне и узајамне помоћи,
 6. Организовање и координација спровођења мјера цивилне заштите, предлагање програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење вјежби цивилне заштите, органа управе, привредних друштава и друго,
 7. Координација дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавања у случају елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине,
 8. Вођење евиденције припадника цивилне заштите и  њихово распоређивање у јединице цивилне заштите и за повјеренике цивилне заштите,
 9. Вођење евиденције материјалних средстава грађана, привредних друштава, организација и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
 10. Учествовање у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана, те води бригу о њиховој исправности,  чувању и употреби,
 11. Давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања,
 12. Подношење редовних извјештаја о раду Начелнику општине,
 13. Подношење полугодишњих и годишњих извјештаја о раду директору Републичке управе ЦЗ,
 14. Прикупљање података, организација и координација послова деминирања и уништавања експлозивних средстава заосталих из рата,
 15. Организовање пословa осматрања, обавјештавања и узбуњивања,
 16. Вођење прописаних евиденција и вршење других послова из области цивилне заштите, у складу са законом, другим прописима и општим актима. 

Постоји могућност за достављање и докумената који су важности из области цивилне заштите за подручје општине Нови Град као што су: 

-Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине

-Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања

Оперативни Планови провођења Планова активности: пожар,поплава, земљотрес, снијег и сњежне падавине.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje