Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Telefon: 052/720-450 (lokal: 104); Faks: 052/720-901

Jedinica za internu reviziju je posebna organizaciona jedinica Opštinske uprave Opštine Novi Grad, koja je organizaciono i funkcionalno neposredno odgovorna Načelniku opštine, a uspostavlja se radi davanja objektivnog stručnog mišljenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u cilju unapređenja poslovanja Opštine Novi Grad.

Jedinica za internu reviziju obavlja poslove sistematičnog i disciplinovanog pristupa i procjene upravljanja rizikom i internih kontrola, procjene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu:

  • identifikovanja, procjene i upravljanja rizikom,
  • usaglašenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima,
  • tačnosti, pouzdanosti i potpunosti finansijskih i drugih poslovnih informacija,
  • efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja,
  • zaštiti sredstava i informacija, i
  • davanja preporuka subjektu za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se stručni poslovi iz oblasti interne revizije u javnom sektoru, u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 91/16), Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije, utvrđenim od IIA i propisima kojima je uređena interna revizija u Republici Srpskoj. Poslovi interne revizije obuhvataju procjenu rizika, planiranje revizije, obavljanje revizije, izvještavanje i praćenje sprovođenja datih preporuka.

Jedinica za internu reviziju vrši reviziju svih programa, aktivnosti i procesa u Opštinskoj upravi opštine, kao i u subjektima nižeg nivoa potrošnje u okviru subjekta (korisnici sredstava budžeta opštine), a koji ne ispunjavaju kriterijume za uspostavljanje samostalne Jedinice za internu reviziju.

Jedinica za internu reviziju vrši reviziju na osnovu: strateškog plana, godišnjeg plana i plana pojedinačne revizije.

Radom Jedinice za internu reviziju rukovodi rukovodilac jedinice za internu reviziju. Rukovodilac jedinice za internu reviziju obavlja poslove organizacije i rada interne revizije i odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Jedinici interne revizije. Jedinica za internu reviziju nije odgovorna i ne vrši poslove koji nisu u okviru poslova interne revizije.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u jedinici za internu reviziju uređuje se Odlukom o osnivanju Opštinske uprave Opštine Novi Grad i u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, koji donosi Načelnik Opštine. Sredstva za rad jedinice za reviziju se obezbjeđuju u budžetu opštine Novi Grad.

U svom radu Jedinica za internu reviziju je dužna da sprovodi i sve ostale propise koji su definisani članom 58. Zakona o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i to: Okvirna povelja interne revizije (Službeni glasnik RS broj 24/17), Kodeks profesionalne etike za interne revizore (Službeni glasnik RS broj 24/17), Međunarodne standarde profesionalne prakse interne revizije, Uputstvo za interne revizore u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 84/17), Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije (Službeni glasnik RS broj 96/17), Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor u javnom sektoru (Službeni glasnik RS broj 88/18).

Dokumenti:

-Povelja interne revizije, (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 03/19),

-Odluka o usvajanju Povelje interne revizije, (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 03/19),

-Metodološko uputstvo za obavljanje interne revizije u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 03/19),

-Zaključak o primjeni Metodološkog uputstva za obavljanje interne revizije u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad (Službeni glasnik opštine Novi Grad, broj 03/19),

Dodatne informacije o funkcionisanju internih revizija dostupne su na sajtovima:

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje