Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove obavlja sljedeće poslove;

 • stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova;
 • sprovodi urbanističkiplan kao i ostalu prostorno plansku dokumentaciju;
 • sprovodi javne raspraveo regulacionim planovima i planskoj dokumentaciji;
 • vrši izradu projektnih zadataka za sva projektovanja za potrebe Opštine;
 • utvrđuje lokacijske uslove;
 • izdaje odobrenja za građenje;
 • vodi evidencije o urbanističkim i regulacionim planovima i organizuje njihovo čuvanje;
 • organizujetehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole izgrađenih objekata;vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;
 • obavlјa poslove vezane za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta;
 • utvrđuje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta;
 • vodi evidenciju imovine Opštine i pripremu dokumentacije o uknjižavanju prava raspolaganja na imovini Opštine;
 • priprema dokaze za uknjiženje prava raspolaganja na imovini Opštine;
 • provodi Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave;
 • vodi poslove dodjele i davanja u zakup gradskog građevinskog i polјoprivrednog zemlјišta kao i pribavlјanja zemlјišta za potrebe Opštine;
 • radi na izradiprograma, izvještaja i informacija o uređenju i korištenju građevinskog zemlјišta;
 • kontroliše zakonitost korištenja stanova u državnoj svojini pri dodjeli, zamjeni i otkupu stanova;
 • vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija);
 • prati način i organizaciju: javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području Opštine, taksi prevoza, prevoza zaprežnim vozilima i korištenje parking prostora;
 • prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti puteva;
 • obavlјa poslove u vezi razvrstavanja, upravlјanja, izgradnje, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području Opštine; vrši nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica;
 • izrađuje prijedlog plana lјetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva;
 • daje prijedloge: za sanaciju odrona, klizišta i mostova, rekonstrukciju puteva i ulica, izgradnju puteva, ulica, mostova, potpornih i obložnih zidova;
 • vrši i druge poslove iz oblasti izgradnje i održavanja puteva;
 • priprema podatake za izradu studija,tehničke dokumentacije, tender dokumentacije i investicionih planova iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši izradu programa, izvještaja i informacija o zajedničkoj i individualnoj komunalnoj potrošnji;
 • radi prednacrt odluka koje regulišu individualnu i zajedničku komunalnu potrošnju;
 • rješava problematikuu oblasti zaštite životne sredine;
 • predlaže obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava za realizaciju programa zaštite životne sredine u budžetu Opštine;
 • vrši ostale poslove u vezi zaštite životne sredine.

U Odjelјenju za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove obrazuje se:

 • Odsjek za urbanizamiprostorno planiranje,
 • Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine.
 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje