Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

IZLAGANјE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANјU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U OPŠTINI NOVI GRAD ZA KATASTARSKU OPŠTINU NOVI GRAD 1

U Novom Gradu, od 17.01.2022.  godine počinje izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemlјišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Novi Grad 1.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikuplјeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.  

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Malolјetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavlјaće se svakim radnim danom od 7,30 do  15,30 časova u radnim prostorijama Komisije koje se nalaze u PJ Novi Grad (Karađorđa Petrovića br. 29).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima završiće se u roku od  šest mjeseci od početka izlaganja, sa mogućnošću produženja roka iz objektivnih razloga.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje