Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje sporta  na području Opštine Novi Grad

ODOBRAVA SE isplata novčanih sredstava iz budžeta opštine Novi Grad za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM  za sportske klubove na području opštine Novi Grad, sa potrošačke jedinice 00110170, konto 415200 ''Grantovi u zemlјi sportskim organizacijama i klubovima'' budžeta Opštine Novi Grad za 2021. godinu, za sportske organizacije i klubove:

 Prva kategorija:

Naziv sportskog kluba

Iznos

FUDBALSKI KLUBOVI

 

1.

FK „Sloboda“ Novi Grad

57.500,00

2.

FK „Plamen“ Donje Vodičevo

12.500,00

3.

FK „Svodna“ Svodna

8.800,00

4.

FK „Slaven“ Dobrlјin

9.000,00

5.

FK ''Rudar'' Blagaj

7.500,00

6.

KFSŠ ''Bubamara'' Novi Grad

4.200,00

7.

FK ''7. Republika'' Svodna

2.000,00

KOŠARKAŠKI KLUBOVI

 

1.

KK „Sloboda 73“ Novi  Grad

25.000,00

2.

ŽKK „Sloboda“ Novi Grad

22.000,00

ODBOJKAŠKI KLUB

 

1.

OK ''Smeč'' Novi Grad

8.000,00

RUKOMETNI KLUB

 

1.

RK ''Srednjoškolac'' Novi Grad

9.500,00

ATLETSKI KLUB

 

1.

AK ''Sloboda'' Novi Grad

3.000,00

UKUPNO

169.000,00

  

  1. Druga kategorija:

Naziv sportskog kluba

Iznos

  1. KK „Rajko Crnobrnja Gligo“

9.000,00 KM

  1. STK „Song“ Svodna

1.000,00 KM

UKUPNO

10.000,00 KM

 

  1. Treća kategorija

Naziv sportskog kluba

Iznos

  1. KBS ''Ratnik'' Novi Grad

1.000,00 KM

UKUPNO

1.000,00 KM

 

 

Ukupno po kategorijama

Iznos

Ukupno prva kategorija

169.000,00 KM

Ukupno druga kategorija

10.000,00 KM

Ukupno treća kategorija

1.000,00 KM

SVE UKUPNO

180.000,00 KM

 II

Uplata odobrenih sredstava vršiće se na žiro - račune sportskih klubova, u skladu sa upućenim zahtjevima klubova i zaklјučkom Načelnika opštine te dinamikom punjenja budžeta Opštine Novi Grad.

 III

 Ova odluka donosi se na osnovu prijedloga Komisije za raspodjelu sredstava za sportske klubove na nivou Opštine Novi Grad br. 01-431-7/21 od 05.03.2021. godine

 IV 

Ova Odluka je privremenog karaktera i biće na snazi dok se ne okonča procedura propisana Pravilnikom o sufinansiranju sporta na području Opštine Novi Grad (''Službeni glasnik Opštine Novi Grad'' broj 12/17), odnosno do konstituisanja Odbora za razvoj sporta i fizičke kulture Skupštine Opštine Novi Grad, koji treba da o prijedlogu Komisije da svoje mišlјenje.

 V

 Ova odluka biće objavlјena na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad i dostavlјena u pisanoj formi svakom podnosiocu zahtjeva.

 VI

 Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjelјenje za društvene djelatnosti i Odjelјenje za budžet i finansije Opštinske uprave Opštine Novi Grad.

 VII

Ova odluka je konačna.

 Obrazloženje

 Načelnik Opštine Novi Grad objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta Opštine Novi Grad za sufinansiranje sporta na području opštine Novi Grad u 2021. godini. Svojim rješenjem broj 01-431-7/20-2 od 08.02.2021. godine, Načelnik Opštine Novi Grad je imenovao Komisiju za raspodjelu sredstava sportskim klubovima na nivou opštine Novi  Grad. Komisija je utvrdila prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava broj 01-431-7/21 od 05.03.2021. godine, koji nije mogao biti objavlјen jer se o istom nije izjasnio Odbor za razvoj sporta i fizičke kulture Skušptine Opštine Novi Grad. Ovaj Odbor nije imenovan jer nakon lokalnih izbora održanih u novembru 2020. godine, nije dovršeno imenovanje skuštinskih odbora i komisija. S obzirom da postoji opravdano nezadovolјstvo sportskih organizacija, pogotovo onih koji su u intenzivnom takmičarskom pogonu da se izvrši raspodjela sredstava, te činjenice da sport ne smije trpiti poslјedice političkih odnosa, odlučeno je da se donese ovakva privremena odluka, koja bi imala ograničen vijek trajanja odnosno dok se ne završi procedura propisana Pravilnikom o sufinansiranju sporta na području Opštine Novi Grad

 

Imajući sve navedeno u vidu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Ova odluka je konačna i protiv nje nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba u upravnom sporu. Tužba se podnosi Okružnom sudu u Prijedoru, u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje