Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U Novom Gradu danas je održan sastanak na kojem se razgovaralo o masovnoj gradnji na obalama Une, odnosno u zoni Parka prirode „Una“, kao i o obavezama, inspekcijskom nadzoru i postupanju nadležnih organa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Minstarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkoog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Parka prirode „Una“, te Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju u Opštini Novi Grad.

Tokom sastanka iznesena je problematika u vezi sa već izgrađenim objektima, ali i sve većim brojem novih zahtjeva za gradnju objektata i obaloutvrda pored Une, čije je rješavanje obustavljeno zbog preplitanja nadležnosti nekoliko institucija. S tim u vezi zaključeno je da je nephodno zajednički izaći na teren, utvrditi činjenično stanje, a potom usaglasiti stavove. Kada je riječ o novim zahtjevima, oni će  biti upućeni u proceduru za dobijanje sve potrebne dokumentacije, a postojeći objekti će biti legalizovani ukoliko za to budu postojali uslovi.

Tokom sastanka razgovarno je i o registraciji Parka prirode „Una“, koja još uvijek nije okončana, a koja predstavlja dodatni problem jer se radi o gradnji u zoni pod zaštitom. S tim u vezi  zaključeno je da je neophodno da Opština Novi Grad kao suosnivač zatraži pomoć i instrukcije Vlade RS, jer je ova ustanova servis Vlade koji ima obavezu da sačuva javna dobra koja su mu data na upravljanje.

Pored navedenog razgovarano je projektima, onim koji su pokrenuti, ali su u stagnaciji, kao što je slučaj sa pumpnom stanicom „Centar“, o projektima koji se očekuju u narednom periodu, aktivnijem uključivanju Parka prirode u iste, a li i o poboljšanju komunikacije republičkih i opštinskih službi, koja je neophodna za rješavanje svih problema.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje