Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje projekata za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2018. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu odabira projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 5/18).

Za su/finansiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija Budžetom Opštine Novi Grad za 2018. godinu planirana su sredstva pod ekonomskim kodom:

 • 415200 – Grantovi u zemlji – Projekti omladinskih organizacija – 7.000,00 KM;
 • 415200 – Grantovi u zemlji – Finansiranje projekata nevladinih organizacija – 5.000,00 KM;

Opština Novi Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Odabrani projekti bi trebali da se implementiraju do 31.12.2018.godine.

 • udruženjima (udruženje – svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti)
 • fondacijama (fondacija – pravna osoba koja nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u opštem ili zajedničkom interesu).

Pravo predlaganja projekata po Javnom pozivu imaju udruženja i fondacije - aplikanti koji zadovoljavaju slijedeće opšte uslove:

 • da su osnovani i registrovani u BiH
 • da su vođeni od strane državljana BiH
 • da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Novi Grad
 • da su projekti namjenjeni građanima opštine Novi Grad
 • da se projekti odnose na oblasti koje je Opština odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija

Prioritetne oblasti:

 1. Nezaposlenost,
 2. Poljoprivreda,
 3. Turizam,
 4. Obrazovanje,
 5. Ekologija i zaštita životne sredine.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u okviru Granta za NVO i Granta za mlade iz Budžeta Opštine Novi Grad.

Po Javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše 2 (dva) projekta čiji budžet kumulativno ne prelazi 50 % svakog granta.

Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Opštine i isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati:

 1. Popunjen Prijavni obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru
 2. Pregled budžeta
 3. Logički okvir rada
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Plan potrošnje
 6. Administrativni podaci o aplikantu
 7. Finansijska identifikaciona forma
 8. Izjava o podobnosti
 9. Narativni budžet
 10. Prijedlog projekta

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na službenoj stranici Opštine: www.opstina-novigrad.com.

Osim dokumenata iz tačke IV ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:

 1. Rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),
 2. Jedinstveni identifikacijski broj (JIB),
 3. Ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštenog lica,
 4. Opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije odnosno Program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
 5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uptave)
 6. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)
 7. Završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva
 8. Podaci o licima koji realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
 9. Drugi dokumenti koji mogu biti relevantni

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Komisija vrednuje prijedloge projekata prema kriterijumima:

 1. Finansijski i operativni kapacitet
 2. Relevantnost
 3. Metodologija
 4. Održivost
 5. Budžet i racionalnost troškova

Napomena: Kriterijumi su detaljnije razrađeni u članu 10. Pravilnika o načinu odabira projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Novi Grad.

Neće biti finansirani projekti:

 • udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Opštine,
 • koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta
 • koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
 • koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
 • koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 • kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prijevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% od ukupnih troškova projekta,
 • koja predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
 • koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • koji su namjenjeni prema političkim aktivnostima,
 • koji su namjenjeni za isključivu dobit pojedinaca,
 • koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani;

Projektni prijedlozi sa nepotpunom dokumentacijom dostavljeni mimo predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića 2, sa naznakom: Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata „Prijava projekta", a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Opštinskoj upravi Novi Grad (Šalter sala).

 O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.

Krajnji rok za prijavu projekta po Javnom pozivu je 21 dan od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.  Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Opštine Novi Grad i oglasnim tablama Opštine.

Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuju se prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova.

Odluka o raspodjeli sredstava s tabelarnim prikazom svih udruženja biće objavljena na internet stranici Opštine i biće dostavljena svim učesnicima u projektu pojedinačno.

Međusobna prava i obaveze između Opštine Novi Grad i odabranih korisnika srdstava  za sufinansiranje projekata urediće se Ugovorom.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje