Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji najmanje 20 MSP-a je predviđena u okviru druge komponente IDA projekta, a sastoji se od:

 • Provedba detaljnog energetskog audita,
 • Identifikacija potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju (sa fokusom na energetsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
 • Provedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata dekarbonizacije,
 • Odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita,
 • Provedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta,
 • Praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.

Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklonjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

O PROJEKTU

IDA Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja - iskorištavanje Utvrđenih doprinosa (NDC) u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Cilj IDA projekta je poduzimanje inicijalnih koraka na uvođenju mehanizma pravedne tranzicije ka nisko-karbonskoj ekonomiji i provedba NDC Utvrđenih doprinosa u BiH na pravedan i rodno osjetljiv način, ne ostavljajući nikoga iza sebe.

Pored osiguranja finansijske pomoći za dekarbonizaciju najmanje 20 MSP-a, u sklopu ovog projekta će se izraditi nacrt „Pravedne tranzicije za sve“ i Strategije pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u BiH, što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ugroženih grupa i industrije.

ZAŠTITA PODATAKA

 UNDP osigurava zaštitu ličnih podataka odgovorno i u skladu s svojim pravilima, najboljim praksama struke i tehničkim i finansijskim mogućostima, slijedeći načela zakonitosti, pravilnosti i transparentnosti. Svi podaci koje podnosioci prijava budu dostavili će se koristiti isključivo za potrebe UNDP-a i projekata.

PRAVILA JAVNOG POZIVA

Pravila javnog poziva definišu prihvatljive podnosioce prijava, te osnovne kriterije i zahtjeve koje podnesene prijave moraju zadovoljiti kako bi bile uzete u obzir za pružanje tehničke i finansijske podrške.

Prihvatljivi podnosioci prijava TEHničke i finanSijske podrške 

Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti mala i srednja preduzeća iz tri industrije s visokim emisijama ugljika (energetika, metalna i cementna industrija) ili preduzeća direktno povezana sa ovim industrijama, koja su registrovana u Bosni i Hercegovini najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju manje od ili jednako 250 uposlenika.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave isključivo samostalno. Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir. Podnosioci prijava su odgovorni za pružanje informacija i dokumenata za tehničku podršku i omogućavanje implementacije dekarbonizacijskih projekta uključujući i finansijske obaveze.

Podnosioci prijava trebaju ispunjavati sve uslove definisane ovim javnim pozivom, odnosno prijava treba da bude pripremljena u skladu sa zahtjevima i karakteristikama datim u javnom pozivu, uključujći i odgovarajuće priloge.

Neprihvatljivi podnosioci prijava

Neće se razmatrati ni odabrati podnosioci prijava za koje se utvrdi da:

 • su kroz prijavu dostavili neistinite i netačne informacije i popratnu dokumentaciju;
 • su u postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije;
 • nisu registrovani na području BiH;
 • nisu ispunili obaveze plaćanja dospjelih poreza i doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama (podnosioci prijave koji imaju sklopljen ugovor sa poreskim organima u BiH o servisiranju duga neće biti uzeti u razmatranje);
 • su osuđeni za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravosnažne presude;
 • su ostvarili negativan poslovni rezultat u 2021. i 2020. godini.
 • imaju više od 250 uposlenika.

Više detalja o projektnom pozivu moguće je vidjeti ovdje.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje