Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Opština Novi Grad u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje, sadnim/sjemenskim materijalom i dodatnom opremom kroz projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća“ u 2022. godini kojim su osigurana donatorska sredstva od strane nevladine organizacije Muslim Aid Association 40%, Opštine Novi Grad 40% obezbjeđena u Budžetu Opštine Novi Grad za 2022. godinu i vlastitog učešća korisnika 20%, a u cilјu nabavke i dodjele plastenika i prateće opreme na području opštine Novi Grad (u dalјem tekstu : Projekat).

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe koje posjeduju vlastito polјoprivredno zemlјište ili zemlјište u vlasništvu članova domaćinstva, kao i zemlјište ustuplјeno  na korišćenje ili zakup  za najmanje tri godine u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju, dodjelu ili sufinasiranje nabavke plastenika od strane nadležnih ministarstava, humanitarnih organizacija i Opštine Novi Grad u zadnje tri godine i da ne posjeduju plastenik veći od 100 m2. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Opštine Novi Grad.

II USLOVI

Podnosilac  zahtjeva treba da ispunjava slјedeće opšte i  posebne uslove:

 1. OPŠTI USLOVI
 • Da je nezaposlena osoba, osoba sa minimalnim primanjima ili mlađa od 35 godina starosti sa prebivalištem na području opštine Novi Grad.
 • Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik, suvlasnik polјoprivrednog zemlјišta ili da je polјoprivredno zemlјište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korišćenje ili zakup od najmanje tri godine i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
 • Da postoji mogućnost navodnjavanja plastenika.
 • Da u trenutku podnošenja zahtjeva za učešće u navedenom Projektu  nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu  ili posjedu užeg člana domaćinstva.
 • Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00KM).
 • Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana koju organizuju NVO Muslim Aid Association  i Opštine Novi Grad.
 • Da u poslednje tri godine nije ostvario/la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinasiranje nabavke plastenika od strane nadležnih ministarstava, humanitarnih organizacija i Opštine Novi Grad i da ne posjeduju plastenik veći od 100 m2.
 • Da će dobijeni plastenik sa dodatnom opremom zadržati u vlasništvu najmanje tri godine od potpisivanja Ugovora.
 1. POSEBNI USLOVI 
 • Broj članova zajedničkog domaćinstva.
 • Broj nezaposlenih punolјetnih članova zajedničkog domaćinstva.
 • Broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva.
 • Nezaposlenost aplikanta.
 • Samohrani roditelј.
 • Status invalida podnosioca zahtjeva ili užeg člana porodice.
 • Mladi do 35 godina.
 • Uslovi za plasteničku proizvodnju (smještaj plastenika, mogućnost navodnjavanja, izloženost vjetrovima i sl.).
 • Socijalni aspekt (stanje na terenu, imovinsko stanje, opšti utisak i sl.).

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Podnosioci zahtjeva trebaju dostaviti sledeću  dokumentaciju:

 • Zahtjev za prijavu na Javni poziv.
 • Ovjerena kućna lista.
 • Dokaz o nezaposlenosti svih punolјetnih članova zajedničkog domaćinstva   (Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske, Poreska uprava Republike Srpske, Fond PIO Republike Srpske, kopija zdravstvene knjižice za nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji zapošlјavanja Republike Srpske, odnosno potvrdu o redovnom školovanju za sudente).
 • CIPS prijava prebivališta iz tekuće godine za podnosioca prijave.
 • Dokaz o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva (zadnja platna lista ili odrezak od penzije).
 • Dokaz o posjedu ili suposjedu nad parcelom polјoprivrednog zemlјišta ili izjavu o korišćenju zemlјišta bez naknade na kojoj podnosilac zahtjeva namjerava smjestiti plastenik i obavlјati plasteničku proizvodnju (kopija Posjedovnog lista, ZK izvadak, Ugovora o zakupu ili Izjavu o korišćenju zemlјišta.
 • Izjava ovjerena od nadležnog organa Opštinske uprave: da će sufinansirati 20% od vrijednosti plastenika (630,00 KM), da podnosilac prijave i članovi domaćinstva nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu  ili sufinasiranje nabavke  plastenika od strane Opštine Novi Grad, da ne posjeduju plastenik odnosno da ne posjeduju plastenik površine veće od  100 m2 , da neće otuđiti plastenik u periodu  od 3 godine, da će isti namjenski koristiti i da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje.
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva samohrani roditelј – Umrli list, dokaz o razvodu braka ili drugi dokument  kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelј.
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva roditelј djeteta sa invaliditetom – pismeni dokaz nadležene institucije.

Potrebna izjava za uslove pod rednim brojem (7) se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“, koja se može preuzeti na info pultu i u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave Opštine Novi Grad. Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki kandidat će biti eliminisan iz dalјe procedure odabira da dodjelu plastenika sa pratećom opremom.

 IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika, sistema za navodnjavanje, sjemenskog/sadnog materijala i dodatne opreme putem sufinasiranja u saradnji sa NVO Muslim Aid Association Sarajevo formira Rješenjem Načelnik Opštine.  Komisija se sastoji od tri člana, od kojih su dva ispred Opštine Novi Grad i jedan član ispred NVO Muslim Aid Association.

Zadatak Komisije je pregled prispjelih zahtjeva, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlјanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavlјanje iste Načelniku Opštine.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik Opštine. Rang lista odabranih kandidata se objavlјuje na oglasnoj ploči Opštine Novi Grad i službenoj web stranici Opštine Novi Grad.

NAPOMENA

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Opštinske uprave opštine Novi Grad ili na linku ovdje, zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštinske uprave opštine Novi Grad sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 kalendarskih dana od dana objavlјivanja Javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelјenju za privredu i polјoprivredu, Opštinske uprave opštine Novi Grad, kancelarija broj 25., svakim radnim danom od 07:00 do 15.00 časova i na kontakt telefon 052/720-456.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje. Javni poziv ostaje otvoren do  05.04. 2022. godine do 15.00 časova.

 

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje