Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

JAVNI KONKURS

Za prijem pripravnika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

 I - Konkurs  se raspisuje za prijem pripravnika sa VSS – diplomirani ekonomista, 240 ECTS bodova, dijete poginulog borca VRS, u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad, u trajanju od 1 (jedna) godina –  1 (jedan) izvršilac.

 II - Opšti i posebni uslovi

 • Opšti uslovi:
 1. da je državlјanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hrecegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavlјanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavlјivanja Konkursa i
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlјa dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
 • Posebni uslovi:
 • VSS – diplomirani ekonomista, 240 ECTS bodova, dijete poginulog borca VRS

 

III - Potrebna dokumentacija

 • Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

  

 • Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti:
 1. foto-kopiju uvjerenja o državlјanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
 2. foto-kopiju lične karte.

 

 • Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
 1. diplome o završenoj stručnoj spremi
 2. uvjerenja da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje Republika Srpska, Biro Novi Grad
 3. uvjerenje da je član porodice poginulog borca.

 

IV - Postupak izbora kandidata

 • Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju.
 • O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
 • Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
 • Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavlјenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

 V - Rok i mjesto podnošenja prijava

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Javni konkurs biće objavlјen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Opštine Novi Grad  http://www.opstina-novigrad.com/.

 Prijave se dostavlјaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za pripravnika.

Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Sanja Pilipović, Šef Odsjeka za lјudske resurse, na kontakt telefon 052/720-465.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje