Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Opština Novi Grad i Investicijska fondacija Impakt obavještavaju zainteresovane postojeće i potencijalne preduzetnike sa područja opštine Novi Grad da je produžen rok za predaju prijava za Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja do 7. septembra 2021. godine.

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Procijeniti izvodlјivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

prijavi se na:

 JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA NOVI GRAD

Uvodne informacije

Investicijska fondacija „Impakt“ Sarajevo i Projekat zapošlјavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švajcarske,  a koji su u periodu 2018-2020 godine u saradnji sa više od 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošlјavanje u BiH realizirali YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlјaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije„Impakt“ i Opštine Novi Grad u 2021.godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će obuhvatiti program preduzetničke obuke te finansijski, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području grada. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021.

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlјa sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolјe pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 5 poslovnih ideja na području Opštine Novi Grad).
 4. Stručnu i mentorsku podršku u dalјem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovlјena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija „Impakt“ i predstavnici Opštine Novi Grad zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isklјuče bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Fizičko lice sa prijavlјenim mjestom boravka na području opštine Novi Grad.
 • Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području opštine Novi Grad, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
 • Vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području opštine Novi Grad koji je registrovan  do 12 mjeseci od dana objavlјivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.)

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu komercijalnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetničke djelatnosti kao osnovne ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim, zadruge sa minimalno jednim zaposlenim, udruženja koje će poslovati prema principima socijalnog preduzetništva sa minimalno 1 zaposlenim. U slučaju start-up biznisa neophodno je da se realizacijom poslovne ideje osigura zapošlјavanje najmanje jedne osobe na period od godinu dana.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više cilјnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravlјanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Cilјne grupe:

 • Nezaposleni;
 • Zaposleni koji bi želјeli  da pokrenu vlastiti biznis;
 • Organizacije civilnog društva zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva;
 • Vlasnici postojećih biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavlјivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na iostrana tržišta i sl.). Dopunske djelatnosti nisu prihvatlјive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta/pravnog lica  i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start-up biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatlјivi oblici poslovnog poduhvata su: komercijalno polјoprivredno gazdinstvo, privredno društvo uz obavezu zapošlјavanja zaposlenika, preduzetnička djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog preduzetništva  uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika. Dopunske djelatnosti nisu prihvatlјive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost. Preduzetnici koji žele registrovati ili imaju registrovanu djelatnost u oblasti trgovine i ugostitelјstva mogu aplicirati isklјučivo za preduzetničku obuku, bez mogućnosti za apliciranje za bespovratnu finansijsku podršku.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici javnih službi za zapošlјavanje, zaposlenici opštinskog organa uprave niti članovi njihovih užih porodica.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatlјive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na lјudsko zdravlјe (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duvanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje lјudske okoline i slično). U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog preduzetništva koristi se Platforma razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj razvijena od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske uz podršku Projekta zapošlјavanja mladih (YEP).

Kako aprilicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 7.9.2021. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj stranici Opštine Novi Grad  https://www.opstina-novigrad.com/ ili lično na Info pultu opštinske uprave.

Uz ispunjem prijavni formular dostavlјa se i slijedeća dokumentacija:

 • Kopija rješenja o registraciji – za postojeće start-up biznise i nevladine organizacije

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi i online formi. Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to u pisarnicu Opštine Novi Grad, sa naznakom „Za učešće u programu Impakt inkubator poslovnih ideja“. U slučaju online prijave, dokumenti se skeniraju i dostavlјaju na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom: „Prijava za učešće u programu Impakt inkubator poslovnih ideja“.

Nakon isteka perioda za prikuplјanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u  opšđtini Novi Grad  Petra Kočiča 2, 79220 Novi Grad na telefon 052/720-466 ili pak putem e-mail-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na broj telefona: 033 202 043 kao i e-mail-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prijavni formular se nalazi OVDJE.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje