English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakOpštinska upravaOdjeljenje za prostorno uređenje,stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

 

Načelnik odjeljenja: Milan Ignjatović

Sprat III, 

kancelarija br: 43
Tel: 052 720 461
Fax: 052 751 555
email milan.ignjatovic@opština-novigrad.com

 

Odjelјenje za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne
sredine:

 • obavlјa stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova ;
 • sprovodi urbanističkiplan kao i ostalu prostorno plansku dokumentaciju;
 • sprovodi javne raspraveo regulacionim planovima i planskoj dokumentaciji;
 • vrši izradu projektnih zadataka za sva projektovanja za potrebe Opštine;
 • utvrđuje lokacijske uslove ;
 • izdaje odobrenja za građenje ;
 • vodi evidencije o urbanističkim i regulacionim planovima i organizuje njihovo čuvanje ;
 • organizujetehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole izgrađenih objekata;vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;
 • obavlјa poslove vezane za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta ;
 • utvrđuje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemlјišta ;
 • vodi evidenciju imovine Opštine i pripremu dokumentacije o uknjižavanju prava raspolaganja na imovini Opštine;
 • priprema dokaze za uknjiženje prava raspolaganja na imovini Opštine ;
 • provodi Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave;
 • vodi poslove dodjele i davanja u zakup gradskog građevinskog i polјoprivrednog zemlјišta kao i pribavlјanja zemlјišta za potrebe Opštine ;
 • radi na izradiprograma, izvještaja i informacija o uređenju i korištenju građevinskog zemlјišta ;
 • kontroliše zakonitost korištenja stanova u državnoj svojini pri dodjeli , zamjeni i otkupu stanova ;
 • vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija) ;prati način i organizaciju : javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području Opštine, taksi prevoza, prevoza zaprežnim vozilimai korištenje parking prostora ;
 • prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti puteva; obavlјa poslove u vezi razvrstavanja, upravlјanja, izgradnje, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području Opštine; vrši nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica ;
 • izrađuje prijedlog plana lјetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva ;
 • daje prijedloge: za sanaciju odrona , klizišta i mostova, rekonstrukciju puteva i
 • ulica, izgradnju puteva, ulica, mostova, potpornih i obložnih zidova ;
 • vrši i druge poslove iz oblasti izgradnje i održavanja puteva;
 • priprema podatake za izradu studija,tehničke dokumentacije, tender dokumentacije i investicionih planova iz oblasti komunalne infrastrukture; vrši izradu programa, izvještaja i informacija o zajedničkoj i individualnoj komunalnoj potrošnji ;
 • radi prednacrt odluka koje regulišu individualnu i zajedničku komunalnu potrošnju ;
 • rješava problematikuu oblasti zaštite životne sredine ;
 • predlaže obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava za realizaciju programa zaštite životne sredine u budžetu Opštine; vrši ostale poslove u vezi zaštite životne sredine.

 U Odjelјenju za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine obrazuje se :

 • Odsjek za urbanizamiprostorno planiranje,
 • Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine.